21f08-52-53 - AFA8 5 h eÒ Øeg Öa Ð Ù Ðe × ÖÓÔÓ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AFA8 5 h eÒ Øeg Öa Ð Ù Ðe × ÖÓÔÓ × iØ iÓÒ Ù Ðe× integraltext b a cdx = c ( b- a ) integraltext b a f ( x ) dx =- integraltext a b f ( x ) dx A ØÙa ÐÐÝ Øh i×ÖÙ Ðe i×adeÒ iØiÓÒehadÒ ØhadadeÒ iØiÓÒ fÓ Ö ØheÖ igh ØhaÒd× ide a ØÐea × ØÛ heÒ a < b ;Øh i×he ÐÔ × fÓ Ö×ÓÑ e Ða ØeÖ fÓ ÖÑ Ù Ða × integraltext a a f ( x ) dx = 0 A ×be fÓ ÖeØh i× i×Öea ÐÐÝadeÒ iØiÓÒ 4 integraltext b a cf ( x ) dx = c integraltext b a f ( x ) dx 5 integraltext b a f ( x ) ± g ( x ) dx = integraltext b a f ( x ) dx ± integraltext b a g ( x ) dx 6 f f ( x ) ≥ fÓ Öa ÐÐ x ∈ [ a,b ] a < b ØheÒ integraltext b a f ( x ) dx ≥ . 7 f f ( x ) ≥ g ( x ) fÓ Öa ÐÐ x ∈ [ a,b ] a < b ØheÒ integraltext b a f ( x ) dx ≥ integraltext b a g ( x ) dx. 8 F Ó Öa ÐÐ a b aÒd c integraltext c a f ( x ) dx + integraltext b c f ( x ) dx = integraltext b a f ( x ) dx. 9 f m ≤ f ( x ) ≤ M fÓ Öa ÐÐ x ∈ [ a,b ] a < b ØheÒ m ( b- a ) ≤ integraltext b a f ( x ) dx ≤ M ( b- a ) . vextendsingle vextendsingle vextendsingle integraltext b a f ( x ) dx vextendsingle vextendsingle vextendsingle ≤ integraltext b a | f ( x ) | dx h eÓ ÖeÑ f f i×ÓÒ ØiÒÙÓÙ ×ÓÒ [ a,b ] Ó Ö if f i×Ñ ÓÒÓ ØÓÒ eÓÒ [ a,b ] ØheÒ integraltext b a f ( x ) dx eÜ i× Ø× E ÜaÑ Ô Ðe F iÒd integraltext 3 − 2 | x | dx hÓÛ Øha Ø integraltext π/ 4 sin 3 xdx ≤ integraltext π/ 4 sin 2 xdx hÓÛ Øha Ø integraltext π sin 2 xdx = π/ 2 h e×aÑ e i×ØÖÙ e fÓ Ö cos 2 x integraltext π cos 2 xdx = π/ 2 5 h eF ÙÒd aÑ eÒ Øa Ðh eÓ ÖeÑ Ó fC a ÐÙ ÐÙ × F Ó Öa fÙÒ Ø iÓÒ f d eÒ edÓÒ [ a,b ] d eÒ e g ( x ) ØÓ b eØh ed eÒ iØe iÒ Øeg Öa ÐÓ f f fÖÓÑ a ØÓ x ÓÒÓÛ Øh eÙÔÔ e ÖÐiÑ iØÓ fiÒ Øeg Öa Ø iÓÒØh eÙÔÔ e ÖÚa ÐÙ e Ó fØh eÚa Ö iab ÐeØha ØfÓ ÖÑ ×Øh eeÒdÓ fØh eÖeg iÓÒb eÓÑ e×Øh e Úa Ö iab Ðe fÓ Öa fÙÒ Ø iÓÒ Ó ØehÓÛk eÔ ØaÛ aÝ fÖÓÑ ÒaÑ iÒg Øh eÚa Ö iab ÐeÓ f f ha Ø×b eaÙ ×eÓ fÓÙ ÖÖeÔ ea ØedÙ ×eÓ f x a × Øh eÚa Ö iab Ðea ÐÐØh eØ iÑ eÓÛÛ eaÒ ØÛ Ö iØe g ( x ) := integraldisplay x a f ( x ) dx, eÚ eÒ ØhÓÙgh Øha Ø×Û ha ØÛ eÖeØh iÒk iÒgb eaÙ ×eeah Ðe ØØe Ö i××ÙÔÔÓ ×ed ØÓÓÒ ÐÝ ×ØaÒd fÓ ÖÓÒ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

21f08-52-53 - AFA8 5 h eÒ Øeg Öa Ð Ù Ðe × ÖÓÔÓ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online