Luonggiac-Chuong5 - CHNGV PHNG TRNH OI XNG THEO SINX COSX a...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHÖÔNGV PHÖÔNG TRÌNH ÑOÁI XÖÙNG THEO SINX, COSX () ( ) as inx c o sx bs inxc o sx c 1 ++ = Caùch giaûi Ñaët =+ t sin x cos x vôùi ñieàu kieän t 2 Thì t 2 sin x 2 cos x 44 ππ ⎛⎞ =− ⎜⎟ ⎝⎠ Ta coù : ( ) 2 t 1 2sin x cos x neân 1 thaønh 2 b at t 1 c 2 +− = 2 bt 2at b 2c 0 ⇔+− = Giaûi (2) tìm ñöôïc t, roài so vôùi ñieàu kieän t2 giaûi phöông trình π + = 2sin x t 4 ta tìm ñöôïc x Baøi 106 : Giaûi phöông trình ( ) 23 sin x sin x cos x 0 * ++= (*) ( ) 2 sin x 1 sin x cos x 1 sin x 0 ⇔+ +−= ( ) = + = 1s i n x 0h a y s i n xc o s x1s i n x 0 ( ) sin x 1 1 sin x cos x sin x cos x 0 2 = 2 1x k 2 k Z 2 Xeùt 2 : ñaët t sin x cos x 2 cos x 4 ñieàu kieän t 2 thì t 1 2sin x cos x π •⇔ = + π π •= + = ≤= + Vaäy (2) thaønh 2 t1 t0 2 −= 2 t 1 0 t1 2 l o a ï i ⇔−− = ⇔ ⎢ Do ñoù ( 2 ) 2cos x 1 2 4 π
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
π ⎛⎞ ⇔− = = ϕ< ϕ < ⎜⎟ ⎝⎠ π ⇔−= ± ϕ + π∈ ϕ = − π ⇔=± ϕ ϕ ± ± 2 cos x 1 cos vôùi 0 2 42 2 xh 2 , h , v ô ù i c o s 2 2 , h , v ô ù i c o s π 1 1 Baøi 107 : Giaûi phöông trình () 33 3 1 sin x cos x sin 2x * 2 −+ + = () ( ) ( ) 3 * 1 sin x cos x 1 sin x cos x sin 2x 2 ⇔− + + = Ñaët ts i n xc o s x 2 s i nx 4 π =+= + Vôùi ñieàu kieän t2 Thì 2 t1 2 s i n x c o s =+ x Vaäy (*) thaønh : 2 2 3 1t1 t 1 22 = 32 2 2t3t 3 t3 t 1 0 t1t 4 t1 0 t1t 2 3t 2 3 l o a ï i = ⇔+ −− = ++= ⇔=∨= −+ ∨= vôùi t = 1 thì 1 sin x sin 44 2 ππ += = π π ⇔+= = π ∨+= + π∈ π ⇔= π ∨=+ π ∈ ± ± 3 xk 2 x k 2 , k 4 4 2 x k 2 , k 2 vôùi π− =− = 2 t h ì s i n x s i n 4 2 ϕ + = ϕ + = π ϕ = = ϕ ϕ = ϕ ± ± xm 2 x m 2 , m , v ô ù i s 2 2 x m 2 , m , v ô ù is i n 2 ϕ i n 2 Baøi 108 :Giaûi phöông trình ( ) 2s inx c o sx t g x c o tg x* + Ñieàu kieän sin x 0 sin 2x 0 cos x 0 ⇔≠ Luùc ñoù (*) sin x cos x o cos x sin x = +
Background image of page 2
() 22 sin x cos x 1 2s inx c o sx sinxcosx + ⇔+ = = Ñaët ts i n xc o s x 2 s i nx 4 π ⎛⎞ =+= + ⎜⎟ ⎝⎠ Thì =+ t1 2 s i n x c o s x v ô ù i t 2 v a ø (*) thaønh 2 2 2t = 3 2t 2t 2 0 ⇔− = (Hieån nhieân t khoâng laø nghieäm) 1 2 2 t22 t2 t20 t 2t 1 0 voâ nghieäm ++ = = ⇔ ⎢ = Vaäy * 2sin x 2 4 π += π = ππ ⇔+=+ π∈ π ⇔=+ π∈ ± ± sin x 1 4 xk 2 , k 42 2 , k 4 Baøi 109 : Giaûi phöông trình ( ) ( ) 3co tgx cosx 5tgx s inx 2* −−−= Vôùi ñieàu kieän sin , nhaân 2 veá phöông trình cho sinxcosx thì : 2x 0 0 () ( ) ( ) −− = * 3 cos x 1 sin x 5 sin x 1 cos x 2 sin x cos x ( ) ( ) () () ( = + + ⎡⎤ ⎣⎦ + + +− = −= s x1 s 5s in x1 c o inxc o sx 3s inxco 3cos x cos x 1 sin x sin x 5sin x sin x 1 cos x cos x 0 3cos x cos x sin x cos x sin x 5sin x sin x sin x cos x cos x 0 sin x cos x sin x cos x 0 1 3cosx 5sinx 0 2 ) = = ( Ghi chuù: A.B + A.C = A.D A = 0 hay B + C = D ) Giaûi (1) Ñaët i n o s s i 4 π + vôùi ñieàu kieän : 2 2 s i n x c o s x t 2 vaø t 1 ≠± (1) thaønh : 2 2 t0 t 2 t 2 1 0 =⇔ − −= t1 2 l o a ï i d o t 2 t 1 2 nhaän so vôùi ñieàu kieän =−
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Vaäy () 12 sin x sin 0 2 42 π− ⎛⎞ += =α< α < π ⎜⎟
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/26/2011 for the course MATH 1002 taught by Professor Chuck during the Spring '11 term at University of Western States.

Page1 / 19

Luonggiac-Chuong5 - CHNGV PHNG TRNH OI XNG THEO SINX COSX a...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online