{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Luonggiac-Chuong6 - CHNG VI PHNG TRNH ANG CAP a sin2 u b...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHÖÔNG VI: PHÖÔNG TRÌNH ÑAÚNG CAÁP 2 2 asin u bsinu cosu ccos u d + + = Caùch giaûi : ( ) Tìm nghieäm u k luùc ñoù cosu 0 vaø sin u 1 2 π = + π = = ± 2 Chia hai veá phöông trình cho cos u 0 ta ñöôïc phöông trình : ( ) 2 2 atg u btgu c d 1 tg u + + = + Ñaët ta coù phöông trình : t tgu = ( ) 2 a d t bt c d 0 + + = Giaûi phöông trình tìm ñöôïc t = tgu Baøi 127 : Giaûi phöông trình ( ) 2 2 cos x 3 sin 2x 1 sin x * = + Vì cosx = 0 khoâng laø nghieäm neân Chia hai veá cuûa (*) cho 2 cos 0 ta ñöôïc ( ) ( ) 2 2 * 1 2 3tgx 1 tg x tg x = + + Ñaët t = tgx ta coù phöông trình : 2 2t 2 3t 0 + = t 0 t 3 = = − Vaäy ( ) * π = = − = π = − + π ± tgx 0 hay tgx 3 x k hay x k , k 3 Baøi 128 : Giaûi phöông trình ( ) 3 3 2 cos x 4 sin x 3cos x sin x sin x 0 * + = Khi x k thì cos x 0vaø sin x 2 π = + π = = ± 1 thì (*) voâ nghieäm Do khoâng laø nghieäm neân chia hai veá cuûa (*) cho cos 3 x = cos x 0 ta coù (*) ( ) 3 2 2 1 4tg x 3tg x tgx 1 tg x 0 + + = ( ) ( ) + = + = = − = ± π π = − + π ∨ = ± + π ± 3 2 2 3tg x 3tg x tgx 1 0 tgx 1 3tg x 1 0 3 tgx 1 tgx 3 x k x k , k 4 6
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi 129 : Giaûi phöông trình ( ) 4 2 2 4 3cos x 4 sin x cos x sin x 0 * + = Do cosx = 0 khoâng laø nghieäm neân chia hai veá cuûa (*) cho 4 cos x 0 Ta coù : (*) 2 4 3 4tg x tg x 0 + = = = π π = ± = ± = ± π π = ± + π ∨ = ± + π ± 2 2 tg x 1 tg x 3 tgx 1 tg tgx tg 4 3 x k x k , k 4 3 Baøi 130 : Giaûi phöông trình ( ) sin 2x 2tgx 3 * + = Chia hai veá cuûa (*) cho 2 cos x 0 ta ñöôïc (*) 2 2 2sin x cos x 2tgx 3 cos x cos x cos x + = 2 ( ) ( ) 2 2 2tgx 2tgx 1 tg x 3 1 tg x + + = + 3 2 t tgx 2t 3t 4t 3 0 = + = ( ) ( ) = + 2 t tgx t 1 2t t 3 0 = = π = + π ± tgx 1 x k , k 4 Baøi 131 : Giaûi phöông trình ( ) 3 sin x sin 2x sin 3x 6cos x * + = ( ) 2 3 * 2sin x cos x 3sin x 4sin x 6cos x + = 3 ( ) = = ± Khi cos x 0 ( sin x 1) thì *
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}