{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Toan-daisotohop-chuong2 - AI SO TO HP Chng II HOAN V 1 Giai...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1.2.3…(n – 2) (n – 1)n. Vì tieän lôïi, ngöôøi ta qui öôùc : 0! = 1. Töø ñònh nghóa, ta coù : n(n – 1) … (n – r + 1) = n! (n r)! vaø (n – 1)!n = n! Ví duï : a) 5! = 1.2.3.4.5 = 120; b) 9! 5! = 9.8.7.6 = 3024; c) 3!4 = 4! = 1.2.3.4 = 24; d) (n 2)! (n 3)! + = (n + 2)(n + 1)n(n – 1)(n – 2). 2. Hoaùn vò Coù n vaät khaùc nhau, saép vaøo n choã khaùc nhau. Moãi caùch saép ñöôïc goïi laø 1 hoaùn vò cuûa n phaàn töû. Theo qui taéc nhaân, choã thöù nhaát coù n caùch saép (do coù n vaät), choã thöù nhì coù n – 1 caùch saép (do coøn n – 1 vaät), choã thöù ba coù n – 2 caùch saép (do coøn n – 2 vaät), …, choã thöù n coù 1 caùch saép (do coøn 1 vaät). Vaäy, soá hoaùn vò cuûa n phaàn töû, kí hieäu P n , laø : P n = n(n – 1)(n – 2)… × 1 = n! Ví duï 1. Töø 3 chöõ soá 1, 2, 3 coù theå taïo ñöôïc bao nhieâu soá goàm 3 chöõ soá khaùc nhau ? Giaûi
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Moãi soá goàm 3 chöõ soá khaùc nhau taïo ra töø 1, 2, 3 laø moät hoaùn vò cuûa 3 phaàn töû. Vaäy coù : P 3 = 3! = 6 soá. (caùc soá ñoù laø : 123, 132, 213, 231, 312, 321) Ví duï 2. Trong moät lôùp hoïc, thaày giaùo phaùt phieáu thaêm doø yeâu caàu hoïc sinh ghi thöù töï 3 moân Toaùn, Lyù, Hoùa ñang hoïc theo möùc ñoä yeâu thích giaûm daàn. Hoûi coù bao nhieâu caùch ghi khaùc nhau ? Giaûi Ñaây laø hoaùn vò cuûa 3 phaàn töû. Vaäy coù: P 3 = 3! = 6 caùch, khi ñoù coù 6 caùch ghi laø: (T,L,H), (T,H,L), (L,T,H), (L,H,T), (H,T,L), (H,L,T). Ví duï 3. Coù 2 saùch toaùn khaùc nhau, 3 saùch lyù khaùc nhau vaø 4 saùch hoùa khaùc nhau. Caàn saép xeáp caùc saùch thaønh moät haøng sao cho caùc saùch cuøng moân ñöùng keá nhau. Hoûi coù bao nhieâu caùch saép ? Giaûi Tröôùc tieân, ta saép theo moân thì coù P 3 = 3! = 6 caùch. Tieáp ñeán, caùc saùch töøng moân ñoåi choã cho nhau, toaùn coù P 2 = 2! = 2 caùch, lyù coù P 3 = 3! = 6 caùch, hoùa coù P 4 = 4! = 24 caùch. Vaäy, theo qui taéc nhaân, coù : 6 × 2 × 6 × 24 = 1728 caùch. Baøi 18. Giaûi phöông trình : x! (x 1)! (x 1)! + = 1 6 vôùi x ¥ * Giaûi x! (x 1)! (x 1)! + = 1 6 6[x! – (x – 1)!] = (x + 1)! 6[x(x – 1)! – (x – 1)!] = (x + 1)! 6(x – 1)!(x – 1) = (x + 1)x(x – 1)! 6(x – 1) = x(x + 1) x 2 – 5x + 6 = 0 x 2 x 3 = = Nhaän do x ¥ *. Baøi 19. Giaûi baát phöông trình : n 4 n n 2 P P .P + + < n 1 15 P (*) Ñieàu kieän n > 1, n . ¥
Image of page 2
Ta coù : (*) (n 4)! n!(n 2)! + + < 15 (n 1)! (n 4)(n 3)(n 2)! n(n 1)!(n 2)! + + + + < 15 (n 1)! (n 4)(n 3) n + + < 15 n 2 + 7n + 12 < 15n n 2 – 8n + 12 < 0 2 < n < 6 Do ñieàu kieän neân n { } 3, 4, 5 . Baøi 20. Goïi P n laø soá hoaùn vò cuûa n phaàn töû. Chöùng minh : a) P n – P n-1 = (n – 1)P n-1 b) 1 + P 1 + 2P 2 + 3P 3 + … + (n – 1)P n-1 = P n .
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern