Toan-daisotohop-chuong3 - AI SO TO HP Chng III CHNH HP Co n...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông III CHÆNH HÔÏP Coù n vaät khaùc nhau, choïn ra k vaät khaùc nhau (1 k n), saép vaøo k choã khaùc nhau. Moãi caùch choïn roài saép nhö vaäy goïi laø moät chænh hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû. Choã thöù nhaát coù n caùch choïn (do coù n vaät), choã thöù 2 coù (n – 1) caùch choïn (do coøn n – 1 vaät), choã thöù 3 coù n – 2 caùch choïn (do coøn n – 2 vaät), …, choã thöù k coù n – (k – 1) caùch choïn (do coøn n – (k – 1) vaät). Vaäy, theo qui taéc nhaân, soá caùch choïn laø : n × (n – 1) × (n – 2) × × (n – k + 1) = n! (n k)! Neáu kí hieäu soá chænh hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû laø , ta coù : k n A = k n A Ví duï 1. Moät nhaø haøng coù 5 moùn aên chuû löïc, caàn choïn 2 moùn aên chuû löïc khaùc nhau cho moãi ngaøy, moät moùn buoåi tröa vaø moät moùn buoåi chieàu. Hoûi coù maáy caùch choïn ? Giaûi Ñaây laø chænh hôïp chaäp 2 cuûa 5 phaàn töû, coù : = 2 5 A 5! (5 2)! = 4.5 = 20 caùch choïn. (Giaû söû 5 moùn aên ñöôïc ñaùnh soá 1, 2, 3, 4, 5; ta coù caùc caùch choïn sau ñaây : (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4)). Ví duï 2. Trong moät tröôøng ñaïi hoïc, ngoaøi caùc moân hoïc baét buoäc, coù 3 moân töï choïn, sinh vieân phaûi choïn ra 2 moân trong 3 moân ñoù, 1 moân chính vaø 1 moân phuï. Hoûi coù maáy caùch choïn ? Giaûi Ñaây laø chænh hôïp chaäp 2 cuûa 3 phaàn töû. Vaäy coù :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
= 2 3 A 3! (3 2)! = 6 caùch choïn. (Giaû söû 3 moân töï choïn laø a, b, c thì 6 caùch choïn theo yeâu caàu laø (a, b), (a, c), (b, a), (b, c), (c, a), (c, b)). Ví duï 3. Töø 5 chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5 coù theå taïo ra bao nhieâu soá goàm 2 chöõ soá khaùc nhau ? Giaûi Ñaây laø chænh hôïp chaäp 2 cuûa 5 phaàn töû. Vaäy coù : = 2 5 A 5! (5 2)! = 5! 3! = 5 × 4 = 20 soá (Caùc soá ñoù laø : 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54) . Baøi 35. Chöùng minh vôùi n, k vaø 2 ¥ k < n a) k n A = k n1 A + k k1 A b) n2 nk A + + + A + + = k 2 n A + Giaûi a) Ta coù : k A + k A = (n 1)! (n 1 k)! −− + k. (n 1)! (n = (n – 1)! 1k (n k 1)! (n k)(n k 1)! + = (n 1)! (n k 1)! k 1 ⎛⎞ + ⎜⎟ ⎝⎠ = (n 1)! (n k 1)! . n = n! (n = k n A . b) A + + + A + + = (n (k 2)! + + (n (k 1)! + = (n (k + + (n (k 1)(k + = (n (k + 1 1 + = (n (k + . k = 2 (n k)!k k! + = n A + .k 2 . Baøi 36. Giaûi phöông trình P x . 2 x A + 72 = 6( 2 x A + 2P x ).
Background image of page 2
Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi khoái D 2001 Giaûi Ñieàu kieän x vaø x 2. ¥ Ta coù : P x . 2 x A + 72 = 6( 2 x A + 2P x ) x! x! (x 2)! + 72 = 6 2x! + x!x(x – 1) + 72 = 6[x(x – 1) + 2x!] (x 2 – x – 12)x! = 6(x 2 – x – 12) (x 2 – x – 12)(x! – 6) = 0 2 xx 1 2 x! 6 0 −− = −= 0 3 : loaïi x4 x x3 = =− = = = Baøi 37. Giaûi baát phöông trình : 3 A x + 5 2 x A 21x.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/26/2011 for the course MATH 1002 taught by Professor Chuck during the Spring '11 term at University of Western States.

Page1 / 15

Toan-daisotohop-chuong3 - AI SO TO HP Chng III CHNH HP Co n...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online