2-Co�kulu..

2-Co�kulu.. - Cokulu steklerle aln Dr Muhammed Bozda...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Coşkulu İsteklerle Çalışın Dr. Muhammed Bozdağ Değerli gençler. Hayatta neyi başaracağınız, neyi, nasıl ve ne kadar istediğinize bağlıdır. Çalışmak istemeyen, öğrenmeyi başaramaz. Öğrenmeyi gönül ucuyla isterseniz el ucuyla çalışırsınız. Oysa bilgiler ruhunuza işlemeli, çalışırken öğrendikleriniz üç gündür aç bekleyen insanın iştahıyla zihninize yerleşebilmelidir. Büyük arzular: Baş döndürücü işler yapmak istiyorsak önce, baş döndürücü arzulara sahip olmalıyız. Hayat hızla akıyor; günler beklemeden geçiyor. Her günün 1440 dakikası büyük bir çalışma zamanı sunuyor bize. Günün işlerini bitirip uykuya yöneldiğinizde o gün nelerle oyalandığınıza bakar mısınız? Üniversite sizi heyecanlandırabilirse, sizi derslerinizden alıkoyan oyalanmalardan uzak durursunuz. İnsan zevk aldığı şeyleri yapmaya koşar. Çok zevkli bir işiniz olsa aklınızdan çıkarmazdınız. O işi yapmadığınızda rahatsızlık duyar; hayalinizden bile o işi düşünürdünüz. Arzu enerjisi: Sönük duygularla, ilgisiz ve isteksiz bir haldeyken etkili çalışamazsınız. Başarı bedel ister; alınteri, çırpınmak, yorulmak, direnmek gerektirir. Ufacık bir yorgunlukla hemen yılgınlığa düşüyor musunuz? Arzularım kükrediğinde günde 20 saat çalışmaya tahammül edebildiğimi biliyorum. Ne kadar arzularsanız o kadar enerjiyi ve emeği amacınız uğrunda fedaya istekli olursunuz. İnsanı yoran çalışmasının ağırlığı değil, çalışması hakkında olumsuz hissetmesidir. Tek odak sınav: Yorulmalar ve yılgınlıklar şu anda size vazgeçmeyi düşündürmesin. Dinlenmek için eğlenin ve zorunlu görevlerinizi yapın. Bunların dışında, ders çalışmaktan başka şeyleri bir yana bırakmalısınız. Bilgiye ve yeteneğe adandınız. Denize atıldığınızı düşünün. Yol uzun ve yorucu mu görünüyor? Sahile çıkmanın son nefese kadar kulaç atmaktan başka yolu yok. Başarmak isteyen, gemilerini yakmalı ve girdiği yoldan geriye dönüşü imkânsız hâle getirmelidir. “Geri dönüşü olmayan bir yola girdim” deyin kendinize… Okuyacaksınız, gelişeceksiniz. Başka çaresi yok. Üniversiteye hazırlanıyorsunuz. Sırat köprüsü gibi dar bir kapıdan geçmeyi deneyeceksiniz. Şu an alternatifleri ne kadar düşünürseniz odağınızı o denli zayıflatırsınız. Hayatta başarılı olmanın sırrı alternatifli çalışmaktan geçer elbette. Bir hedefe ulaştığınızda edindiğiniz başarı kalbinizi tatmin etmezse diğerini düşünürsünüz. Ama, belli
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

2-Co�kulu.. - Cokulu steklerle aln Dr Muhammed Bozda...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online