анатомия Ð&para

анатомия ж

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Семей Мемлекеттік Медицина Университеті. Маманды ы: ғ Ж алпы медицина Кафедра: Қ алыпты ж не топографиялы ә қ анатомия. Та ырыбы: қ Иы белдеуі, еркін орналас ан ол қ қ қ с йектеріні рылысы. Жамбас белдеуі ж не ү ң құ ә еркін орналас ан ая с йектеріні рылысы. қ қ ү ң құ Орында ан ғ : Шамиева С. Топ: 128 Ж.М.Ф. Тексерген :Жампозбаева М.М. Семей аласы-2009 қ ол с йектері Қ ү ossa membri superioris Иы белдеу с йектері қ ү Cingulum membri superioris Жауырын Os scapula Жо ар ы ыры ғ ғ қ Margo superior Жауырын стілік нерв ү n. suprascapularis Медиальды ыры қ Margo medialis Латеральды ыры қ Margo lateralis Жо ар ы б рышы ғ ғ ұ Angulus superior Т менгі б рышы ө ұ Angulus inferior Латеральды б рышы қ ұ Angulus lateralis абыр алы беті Қ ғ қ Facies costalis Арт ы немесе дорзальды қ беті Facies dorsalis Жауырын ыл аны қ қ Spina scapula Б ана ұғ Os clavicula Денесі Corpus clavicula Т стік шы ө ұ Extremitas sternalis Акромиальды шы қ ұ Extremitas acromialis Еркін орналас ан қ с йектер ү Ossa membri superus То пан жілік қ Humerus Денесі Corpus humeri Латеральды ыры қ Margo lateralis Алды ы медиальді ңғ ыры қ Facies medialis Проксимальды шы ұ Extremitas superior seu epiphysis proximolis Басы Caput humeri Мойны Collum anotomicum Кіші т мпешігі ө Tuberculum minus Т мпешік ыр алары ө қ қ Crista tuberculi majoris et minoris Аралы ж лге қ ү Sulcus intertubercularis Хирургиялы мойны қ Collum chirurgicum Айдаршы қ Condylus humeri Т ждік ш ырша ә ұңқ Fossa coronoidea Білезік с йектері ү Ossa antebrachii Шынта жілік с йегі қ ү os ulna Денесі...
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2011 for the course RWR fref taught by Professor Erf during the Spring '11 term at Audencia Nantes Ecole de Management.

Page1 / 11

анатомия ж

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online