Анатомия

Анатомия

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Жоспар: Кіріспе Табан к мбездері ү Негізгі б лім ө 1.Табан к мбезіні жалпаюы ү ң 2.Жалпа табандыры т рлері: қ қ ү а)тік жалпа табандылы қ қ б)к лдене жалпа табандылы ө ң қ қ в)жалпа табандылы ты ш д режесі қ қ ң ү ә 3.Жалпа табандылы ты алдын алу қ қ ң 4.Жалпа табандылы ты емдеу қ қ орытынды Қ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Табан к мбезіні жалпаюы – жалпа табандылы деп аталады. ү ң қ қ Жалпа тбандылы – табанны жиі кездесетін деформация т рі, арт ы қ қ ң ү қ пронация,pronacia posterior, мен алды ы б лікті кетілуімен,к лдене ңғ ө ң ә ө ң ж не тік бойы к мбездеріні л аюымен сипаттал ан к мбезді ә ү ң ұ ғ ғ ү ң жалпюы.Жалпа табандылы бас а табан деформацияларына ара анда жиі қ қ қ қ ғ кездеседі – 89,53 ℅, соны ішінде к лдене жалпатабандылы -55,23℅, ал ң ө ң қ тік жалпа табандылы 29,3℅. қ қ Этиология бойынша жалпа табандылы ты бес т рін ажыратады: туа қ қ ң ү біткен,рахиттік, салдан ан, жара атты , статистикалы . ғ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/29/2011 for the course RWR fref taught by Professor Erf during the Spring '11 term at Audencia Nantes Ecole de Management.

Page1 / 4

Анатомия

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online