{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

биохимия

биохимия

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Со ы кезде ас орыту ж йесі ызметіні гормональды реттелуін ңғ қ ү қ ң зерттеуге ызы ушылы сті. Б л ас азан- ішек гормондарыны б лінуі қ ғ қ ө ұ қ ң ө мен синтезін, огларды механизмі мен серін м мкіндіктеріні пайда ң ә ү ң болуына байланысты. Ас азан- ішек жолыны гормон секрециясы қ ң жекеленген, шашыра ы ас орыту м шелеріні клеткаларымен іске ңқ қ ү ң асырылады. Ас аза- ішек жолыны гормоны- сызы ты пептид, олар қ ң қ тізбегіні зынды ымен, амин ыш ылыны орналасуымен, ке істіктегі ң ұ ғ қ қ ң ң конфигурациясымен ерекшеленеді. Олар ас азан- ішек жолыны шырышты қ ң абатында ы шашыра ан клеткаларда т зіледі ж не жиналады, сонымен қ ғ ғ ү ә атар й ы безіде де болады. Т мен молекулалы пептидті т зетін гормон қ ұ қ ө ү клеткаларыны морфологиялы , цитохимиялы , биохимиялы ң қ қ қ асиеттерінде эмбрионологиялы орта ты бар. Оларас орыту ж не бас а қ қ қ қ қ ә қ да ж йелерде орналас ан. Клеткаларды орналаласуы ж не шы у тегі ү қ ң ә ғ рт рлі бол анымен полипептид т зуіні бихимиялы механизмі ж не ә ү ғ ү ң қ ә секрецияны арн.айы стимулдарына жауаптары сас. Б л клеткаларды ң ұқ ұ ң орта ты ы нерв т пешіктерінен, эпидермальды ж не бас ада қ ғ ө ә қ меланобласттарды немесе б йрек сті безіні милы затыны амин ң ү ү ң ң жинаушы клеткалардан пайда болуына байланысты. Ас азан- ішек қ жолдарыны гормондарына секретин, гастрин, глюкогон, ң гастроингибирлеуші полипептид, вазоактивті интестинальды полипептид, холецистокинин- панкриозимин, бомбезин, мотилин, бульбогастрон, динэнтерин, арэнтерин, химоденин, й ы безі полипептиді, гастрон, ұ қ урогастрон, дуокринин, энтерокринин, инкретин, вилликинин, антральды халон, энтерооксинтин, вагогастрон, соматостатин, кохерин, нейротензин
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

биохимия

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online