Жоспар

Жоспар

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Ферментативті реакциялар жылдамды ыны температурадан, рН, фермент ж не ғ ң ә субстартты м лшеріне т уелдігі ң ө ә 2. Ферменттерді кофакторлары ң Ферментативті реакциялар жылдамды ыны температурадан, рН, фермент ж не субстартты ғ ң ә ң м лшеріне т уелдігі ө ә 1. Ферменттерді таби аты а уызды , сонды тан оны химиялы реакцияларды ң ғ қ қ қ ң қ ң жылдамды ын арттыруы, а уызды к йі, рылысы са тал ан а дейін болады. ғ қ қ ү құ қ ғ ғ Ферменттерді молекулалы салма ы 1000 нан 10 ң қ ғ 6 Д- а дейін, к лемі субстратты ғ ө ң к лемінен бірнеше есе лкен. ө ү 2. Ферменттерді “термолабильдігі”, я ни белгілі бір температурада ана оптималды ң ғ ғ белсенділік к рсете алады. Мысалы: ө t=37-42 o ; одан жо ары температурада денатурация а ғ ғ шырайды. ұ 3. Ферменттер белсенділігі реакция ортасыны ң pH-на т уелді. К птеген ферменттерді ә ө ң реакция ортасыны pH - оптимумы ≈ 7-ге те . Ал кейбір ферменттерді оптимумы к шті ң ң ң ү ыш ылды немесе к шті сілтілік ортада жатады. Мысалы: пепсин қ қ қ ү pH – 1,5-2,5 трипсин pH – 9-10 т.б. амилаза pH – 6,8- 7,0
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Жоспар

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online