биохимия

биохимия

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Со ы кезде ас орыту ж йесі ызметіні гормональды ңғ қ ү қ ң реттелуін зерттеуге ызы ушылы сті. Б л ас азан- ішек қ ғ қ ө ұ қ гормондарыны б лінуі мен синтезін, огларды механизмі мен серін ң ө ң ә м мкіндіктеріні пайда болуына байланысты. Ас азан- ішек жолыны ү ң қ ң гормон секрециясы жекеленген, шашыра ы ас орыту м шелеріні ңқ қ ү ң клеткаларымен іске асырылады. Ас аза- ішек жолыны гормоны- қ ң сызы ты пептид, олар тізбегіні зынды ымен, амин ыш ылыны қ ң ұ ғ қ қ ң орналасуымен, ке істіктегі конфигурациясымен ерекшеленеді. Олар ң ас азан- ішек жолыны шырышты абатында ы шашыра ан қ ң қ ғ ғ клеткаларда т зіледі ж не жиналады, сонымен атар й ы безіде де ү ә қ ұ қ болады. Т мен молекулалы пептидті т зетін гормон клеткаларыны ө ү ң морфологиялы , цитохимиялы , биохимиялы асиеттерінде қ қ қ қ эмбрионологиялы орта ты бар. Оларас орыту ж не бас а да қ қ қ қ ә қ ж йелерде орналас ан. Клеткаларды орналаласуы ж не шы у тегі ү қ ң ә ғ рт рлі бол анымен полипептид т зуіні бихимиялы механизмі ә ү ғ ү ң қ ж не секрецияны арн.айы стимулдарына жауаптары сас. Б л ә ң ұқ ұ клеткаларды орта ты ы нерв т пешіктерінен, эпидермальды ж не ң қ ғ ө ә бас ада меланобласттарды немесе б йрек сті безіні милы қ ң ү ү ң затыны амин жинаушы клеткалардан пайда болуына байланысты. ң Ас азан- ішек жолдарыны гормондарына секретин, гастрин, қ ң глюкогон, гастроингибирлеуші полипептид, вазоактивті интестинальды полипептид, холецистокинин- панкриозимин, бомбезин, мотилин, бульбогастрон, динэнтерин, арэнтерин, химоденин, й ы безі ұ қ полипептиді, гастрон, урогастрон, дуокринин, энтерокринин, инкретин, вилликинин, антральды халон, энтерооксинтин, вагогастрон, соматостатин, кохерин, нейротензин жатады.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Секретин – жі
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern