биохимия

биохимия

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Со ы кезде ас орыту ж йесі ызметіні гормональды ңғ қ ү қ ң реттелуін зерттеуге ызы ушылы сті. Б л ас азан- ішек қ ғ қ ө ұ қ гормондарыны б лінуі мен синтезін, огларды механизмі мен серін ң ө ң ә м мкіндіктеріні пайда болуына байланысты. Ас азан- ішек жолыны ү ң қ ң гормон секрециясы жекеленген, шашыра ы ас орыту м шелеріні ңқ қ ү ң клеткаларымен іске асырылады. Ас аза- ішек жолыны гормоны- қ ң сызы ты пептид, олар тізбегіні зынды ымен, амин ыш ылыны қ ң ұ ғ қ қ ң орналасуымен, ке істіктегі конфигурациясымен ерекшеленеді. Олар ң ас азан- ішек жолыны шырышты абатында ы шашыра ан қ ң қ ғ ғ клеткаларда т зіледі ж не жиналады, сонымен атар й ы безіде де ү ә қ ұ қ болады. Т мен молекулалы пептидті т зетін гормон клеткаларыны ө ү ң морфологиялы , цитохимиялы , биохимиялы асиеттерінде қ қ қ қ эмбрионологиялы орта ты бар. Оларас орыту ж не бас а да қ қ қ қ ә қ ж йелерде орналас ан. Клеткаларды орналаласуы ж не шы у тегі ү қ ң ә ғ рт рлі бол анымен полипептид т зуіні бихимиялы механизмі ә ү ғ ү ң қ ж не секрецияны арн.айы стимулдарына жауаптары сас. Б л ә ң ұқ ұ клеткаларды орта ты ы нерв т пешіктерінен, эпидермальды ж не ң қ ғ ө ә бас ада меланобласттарды немесе б йрек сті безіні милы қ ң ү ү ң затыны амин жинаушы клеткалардан пайда болуына байланысты. ң Ас азан- ішек жолдарыны гормондарына секретин, гастрин, қ ң глюкогон, гастроингибирлеуші полипептид, вазоактивті интестинальды полипептид, холецистокинин- панкриозимин, бомбезин, мотилин, бульбогастрон, динэнтерин, арэнтерин, химоденин, й ы безі ұ қ полипептиді, гастрон, урогастрон, дуокринин, энтерокринин, инкретин, вилликинин, антральды халон, энтерооксинтин, вагогастрон, соматостатин, кохерин, нейротензин жатады.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/29/2011 for the course RWR fref taught by Professor Erf during the Spring '11 term at Audencia Nantes Ecole de Management.

Page1 / 10

биохимия

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online