БХА СРС

БХА СРС

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Амин ыш ылдарды алмасуы. қ қ ң Гликогенді ж не катогенді амин ыш ылдар. ә қ қ Биологиялы м ні. қ ә А зада ы белоктарды динамикалы жа дайы.Та амды белоктар – ғ ғ ң қ ғ ғ қ амин ыщ ылдарыны айнар к зі ретінде. қ қ ң қ ө Ересек адамны а засында т улігіне шамамен 100 г. белок ыдырайды ж не ң ғ ә ә айтадан синтезделеді.Тканьды белоктарды ыдырауы кезінде т зілген қ қ ң ү амин ыш ылдарды 25 қ қ ң % катаболитикалы процестерге атысып, со ы қ қ ңғ метаболиттерге дейін ыдырайды ж не энергияны к зі ретінде пайдаланылады. ә ң ө Амин ыш ылдарды бір б лігі белгілі бір биологиялы ызмет ат аратын, қ қ ң ө қ қ қ таби аты амн ыш ылды емес осылыстарды синтезі шін пайдаланылады. Я ни, ғ қ қ қ ң ү ғ а заны тканьды белоктарды жа арту а ажетті амин ыш ылдарын т тынуын ғ ң қ ң ғ қ қ қ ұ амтамасыз ету шін адам а засына т улік бойы та аммен бірге ажетті м лшерде қ ү ғ ә ғ қ ө белоктар т сіп отыруы ажет. ү қ Тканьды белоктарды т уліктік пайдалануынан к ретініміздей, ересек қ ң ә ө адам шін белокты ажеттілігі шамамен 100 г. ү ң қ Калория жа ынан жеткілікті ғ та амды рационда а заны алыпты азотты балансын (амин ыш ылды ж не ғ қ ғ ң қ қ қ қ қ ә белокты алмасуды жа дайы) стап т ру шін белокты ажетті м лшері 30-50 қ ң ғ ұ ұ ү ң қ ө граммды райды . Ересек адамда алыпты белокты тама тану кезінде азотты құ қ қ қ қ тепе-те дік бай алады, я ни белокты алмасуды со ы метаболиттарында ы ж не ң қ ғ ң ңғ ғ ә з р ар ылы шы арылатын азотты м лшері та аммен келіп т сетін белок пен ә қ ғ ң ө ғ ү амин ыш ылдарында ы азотты м лшеріне те . А заны су кезе інде , сонымен қ қ ғ ң ө ң ғ ң ө ң атар за нау астан кейін т уір бола баста анда о азотты баланс орын алады, қ ұ қ қ ә ғ ң я ни та аммен т сетін азотты м лшері шы арылатын азоттан к п болады. Ашы у ,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

БХА СРС

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online