Гормондар&E

Гормондар&E

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тірі организмні басты асиеттеріні бірі- бейімділікке асиеті, я ни ң қ ң қ ғ сырт ы ортаны згеріп т ратын жа дайында зін- зі са тауы мен зін- қ ң ө ұ ғ ө ө қ ө зі олдауы. А зада рт рлі сырт ы серлерге жауап ретінде іске ө қ ғ ә ү қ ә осылатын, ішкі ортаны т ра сызды ын амтамассыз етуге ба ыттал ан, қ ң ұ қ ғ қ ғ ғ гомеостазды са тау а ба ыттал ан айтымды метаболикалы прцестерді қ ғ ғ ғ қ қ ң осындысы згешелік емес ж не згешелік адаптациялы процестерінен қ ө ә ө қ ралады. Адаптациялы згешелік реакциялары сапалы белгілі бір құ қ ө қ стимулдар а жауап ретінде та даулы т рде іске осылады, мысалы, су- ғ ң ү қ т зды, к мірсулы ж не май алмасу а, энергетикалы алмасу а, белокты ұ ө ә ғ қ ғ ж не амин ыш ылды алмасу а. ә қ қ ғ Адаптациялы згешелік емес реакциялары стреотипті т рде кез- қ ө ү келген серге жауап ретінде дамиды ж не сер етуші факторды ә ә ә ң таби атына, стрессор таби атына байланысты емес. А зада кез- келген ғ ғ ғ серден пайда болатын ж не згешелік емес ор аныс- бейімділік ә ә ө қ ғ реакцияларыны стреотипті комплексінен т ратын згешелік емес ң ұ ө згерістерді барлы ө ң қ осындысы стресс немесе жалпы қ адаптациялы қ синдром деп аталады. А заны адаптациялы реакцияларыны іске асуында ж йке ғ ң қ ң ү ж йесімен атар эндокринді бездер де ма ызды орын алады. Эндокринді ү қ ң бездер згешелік ж не згешелік емес адаптациялы процестерді к рделі ө ә ө қ ң ү комплексіні йымдасты ын амтамассыз етеді. Г. Селье ң ұ ғ қ (1977) ж не бас а ә қ авторларды к птеген зерттеулері к рсеткендей, стрессті т рлі формалары ң ө ө ң ү кезінде жалпы адаптациялы синдромны ж зеге асуыны ма ызды қ ң ү ң ң йымдастырушыларыны бірі- гипоталамо- гипофизарлы- б йрек ж йесі ұ ң ү ү болып табылады, онда глюкокортикодтар басты катаболитикалы
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/29/2011 for the course RWR fref taught by Professor Erf during the Spring '11 term at Audencia Nantes Ecole de Management.

Page1 / 5

Гормондар&E

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online