гульжан-жа&ET

гульжан-жа&ET

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ары арай арахидон ыш ылына полиферменттік комплекс- қ қ қ простагландинсинтетазаны рамына кіретін май ыш ылыны ң құ қ қ ң циклооксигеназасы сер етеді.Циклооксигеназа б л процесті тек оттегіні ә ұ ң атысуында ана катализдейді.Н тижесінде биологиялы белсенді аралы қ ғ ә қ қ німдер-простагландиндерді эндопероксидтері,немесе G2 ж не Н2 ө ң ә (ПГG2,ПГН2) простагландиндер деп аталатын німдер т зіледі. ө ү ан тамырларыны абыр асында ПГG2 типтес эндопероксидтен Қ ң қ ғ простагландин I (ПГI2) синтезделеді-ол тромбоциттер агрегациясыны ң к шті таби и ингиботоры болып табылады. ү ғ К птеген тканьдерде ПГН2-ден ПГЕ2,ПГ 2а,ПГА2,ПГД2 типтес ө Ғ простагландиндер синтезделеді.ПГА2-ні циклопентанды са инасында ы ң қ ғ ос байланысты изомеризациясы кезінде ПГС2 ж не ПГВ2 қ ң ә т зіледі.Простогландир биосинтезіні со ы німдері рт рлі клеткалар ү ң ңғ ө ә ү мен тканьдерде бірдей емес. Фосфоглицеридтер Фосфолипаза А2 Арахидон ыш ылы қ қ Циклооксигеназа липооксигеназа ПГG2 ЛТА ПГН2 ПГI2 ПГД2 ПГЕ2 ТХА2 ПГА2 ПГ 2а Ғ ПГС2 ПГВ2 Лейкоциттерде арахидон
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

гульжан-жа&ET

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online