динара

динара

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Осы к нге дейін б йрек сті безіні ыртыс абаты ызметіне сер ететін ү ү ү ң қ қ қ ә секреторлы ж йкелерді бар-ж ы д лелденген жо , біра ж йке қ ү ң ғ ә қ қ ү ж йесіні гипоталамус- гипофизарлы ж йе ар ылы сер ететіні ай ын. ү ң қ ү қ ә қ Сонымен бірге б л ж йені жыныс ж не ал анша бездеріні ж йелеріне ұ ү ң ә қ қ ң ү сері д лелденіп отыр. ә ә азіргі кезде эндокриндік бездерді секреторлы ызметіне орталы ж йке Қ ң қ қ қ ү ж йесіні барлы б лімдеріні сері нр д режеде зерттеліп аны талып ү ң қ ө ң ә ә ә қ отыр. Оларды ішінде гипоталамус ерекше орын алады. ң Гипофизбен гипоталамусты арасында ы ж йкелік- гуморальды ң ғ ү қ байланыс екеуіні ат аратын ызметтеріні бір екенін д лелдейді. ң қ қ ң ә Гипоталамусты супраоптикалы ж не паравентрикулярлы нейрондар ң қ ә қ аксондары гипофиз ая шалары ар ылы оны арт ы б ліміне теді. қ қ ң қ ө ө Гипоталамусты атал ан ядролары нейросекреторлы ызмет ат арады, ң ғ қ қ қ я ни олар т рлі нецросекреторлы гормон т різдес заттар т зеді. Олар ғ ү қ ә ү ж йке талшы тары ар ылы тіп нейрогисталогиялы , физиологиялы ж не ү қ қ ө қ қ ә биохимиялы дістермен д лелденген. Нейрогипофизді гормондары қ ә ә ң белок- нейрофизинмен осылыста болып, анда ткенде б л байланыстан қ қ ө ұ босайды. Гипоталамус ядроларыны нейросекреторлы заттары гормон емес, ң қ прогормон болып саналады. Гипофизді алды ы ж не орта ы б лімдері ң ңғ ә ңғ ө гипоталамуспен ан тамырлары ар ылы, я ни гуморальды жолмен қ қ ғ қ байланысады. Виллизи ше берінен тарайтын жо ар ы гипофиз артериясы ң ғ ғ алдымен ілмектер мен т йіндерден т ратын ал аш ы капиллярлы торды ү ұ ғ қ т зеді. Б л тор а гипоталамусты нейросекреторлы клеткалары келіп, ү ұ ғ ң қ штары нейрокапиллярлы синапстар т зетін ж йкелік тор жасайды. ұ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

динара

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online