{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ДНҚ - Семей...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Семей мемлекеттік медицина акемемиясы С Ж Ө Биохимия кафедрасы Та ырыбы: қ Орында ан: Нуралинов Д ғ 208 топ ЖМФ Тексерген: Семей 2009ж олданыл ан дебиеттер Қ ғ ә : 1) С.О. Тапбергенов "Медицинская биохимия." Астана 2001 2) Т.С. Сейтембетов, Б.И. Толеуов , А.Ж. Сейтембетова "Биологиялы химия". ара анды 2007 қ Қ ғ К мірсулар алмасуыны т ым уалаушы б зылыстары. ө ң ұқ қ ұ А за тканьдерінде глюкозадан бас а моносахаридтер мен ғ қ олигосахаридтер де метаболитикалы айналым а т седі. К бінесе б л қ ғ ү ө ұ реакциялар моносахаридтерді бір- біріне айналуымен байланысты. ң Т ым уалаушы ауру- галоктоземия а атысты бол анды тан ұқ қ ғ қ ғ қ галактозаны метаболлизмі ерекше орын алады. Б л ауру кезінде ң ұ галактокиназа немесе галактоза-1- фосфат- уридилтрансфераза ферментіні ң болмауымен галактоза а зада глюкоза а айналмайды, ары арай ғ ғ қ ыдырамайды да, з рмен шы арылады. Осындай дефектісі бар балада ә ғ ту аннан кейін бірнеше к н немесе аптадан со ас азан- ішек жолдарыны ғ ү ң қ ң ауыр за ымдалуы орын алады да, ол бауырды ызметіні б зылуы қ ң қ ң ұ салдарынан лімге келуі м мкін. Тірі ал ан ауруларда катаракта ж не ө ә ү қ ғ ә а ыл- ойды кемістігі алыптасады. Бауыр а, ми а бездерге галактозо-1- қ ң қ ғ ғ фосфат токсикалы сер к рсетеді, ол глюкозо-1- фосфатты глюкозо-1- қ ә ө ң фосфат а айналуын тежейді, ал галактозаны тоты сыздануынан пайда қ ң қ бол ан нім- маннит спирті катарактаны дамуына келеді. ғ ө ң ә Галактозаны глюкоза а айналуы бас а жолмен де теді, мысалы ң ғ қ ө УДФ- галактозаны тікелей галактоза-1- фосфат пен УТФ- тан синтезін ң катализдейтін ферментті атысуымен . Ары арай эпимераза ЦДФ- ң қ қ галактозаны глюкоза а айналдырады, ол УМФ пен ғ глюкозо-1- фосфат а қ ыдырайды:...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

ДНҚ - Семей...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online