Липидтер

Липидтер

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Липидтер (грекше lipos-май) дегеніміз полярлы емес еріткіштерде жа сы еритін т мен молекулярлы органикалы заттар.Химиялы рлысы қ ө қ қ құ бойынша липидтер р-т рлі болады, біра оларды барлы ы дерлік кез- ә ү қ ң ғ келген спирттер мен май ыш ылдарыны к рделі эфирлері болып қ қ ң ү табылады.Сонымен атар липид молекулаларыны рамына азотты қ ң құ осылыстар,фосфор ыш ылы ж не к мірсулар енуі м мкін. қ қ қ ә ө ү рамы бойынша липидтерді барлы ы жай, к рделі Құ ң ғ ү (липоидтер)ж не стеридтер болып жіктеледі.Адам мен жануарлар а засында ә ғ жай липидтерден – шацилглицериндер,липоидтардан-фосфоглицериндер ү ж не сфингофосфатидтер,ал гликолипидтерден –цереброзидтер мен ә ганглиозидтер,стеридтерден –холестеридтер болады. Адам а засында липидтерді жалпы м лшері дене салма ыны 10- ғ ң ө ғ ң 20% шамасында болады.Тканьдерді липидтері т мен бал у ң ө қ температурасымен (+17,50С),жо ары йодты санымен сипатталады,б л ғ қ ұ оларды рамында аны па ан май ыш ылдарыны к п болатынын ң құ қ қ ғ қ қ ң ө к рсетеді,ол ыш ылдарды ішінде липидтер рамында к п кездесетіні – ө қ қ ң құ ө олеин ыш ылы(65-86%). қ қ рт рлі тканьдерде липидтерді болуы да рт рлі болады. сіресе Ә ү ң ә ү Ә май ж не ж йке тканінде липидтер к п болады. Сау адамны плазмасында ә ү ө ң липидтер мынадай м лшерде болады: ө -жалпы липидтер-4-7 г/л. - шацилглицериндер-0,55-1,650 ммоль ү / -фосфолипидтер-2-4,4 ммоль/л -холестеридтер-3,9-6,5 ммоль/л Липидтерді биологиялы м ні мынада: олар энергетикалы ң қ ә қ материал болып табылады ж не ор аныс , пластикалы , тасымалдау ж не ә қ ғ қ ә реттеу ызметтерін ат арады.Физиологиялы ызметі бойынша а за қ қ қ қ ғ липидтері 3 топ а б лінеді: қ ө -резервті липидтер -протоплазматикалы немесе рылымды липидтер
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Липидтер

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online