{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

НуклепртеÐ&s

НуклепртеÐ&s

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Нуклеопротеид – к рделі белок. Нуклеопротедтерге жасуша ү хромосомасыомен рибосома жатады. Нуклеопортеидтерді негізгі ң функциясы генетикалы а паратты са тау ж не белокты қ қ қ ә синтездеу. Нуклин ыш ылы нуклеопротеи қ қ д структуралы компоненті қ сия ты нуклеопротеид цепінен рал ан. Пурин ж не пиримидин қ құ ғ ә нуклеотидін ажыратады. Нуклеотидтер келесі биологиялы ызметтерді ат арады: қ қ қ - нуклеин ыш ылыны стр қ қ ң уктуралы компоненті болып қ табылады. - Трансформация механизміне ж не жасушада энергияны ә ң жиналуына атысады, АТФ, ГТФ, ЦТФ макроэргиялы т р қ қ ү т зеді. ү - НАД, НАДФ, ФАД,КоА кооферментіні рамына енеді, ң құ немесе ЦТФ, УТФ, ГТФ кооферменті болады. - Гормональды ж не бас алай сигна ә қ лдарды клеткашілік ң эффекторлы системаны берілуіне атысады. ң қ Нуклеопротеид ж не нуклеин ыш ылыны ә қ қ ң орытылуы мен сі ірілуі қ ң . Жануар та амдары нуклеопротеи ғ дтерге бай. Ас азанда қ нуклеопротеидтер т з ыш ылы серінен нуклеин ұ қ қ ә ыш ылымен белоктар а ыдырайды. Нуклеопротеидті қ қ ғ ң белокты б лігі ас азан ішек жолында барлы жай белоктар ө қ қ сия ты амин ыш ылына дейін орытылады. Нуклеин қ қ қ қ ыш ылы гидролиз жолымен панкреотитті сок нуклеаз серінен қ қ ә ыдырайды. Нуклеаздар гидролиз 5' 3' –фосфоэфирлі байланысты катализдейді. Нуклеазды екі т рін ажыратады: ДНК-аза ж не ң ү ә РНК-аза. ДНК-ны полинуклеотидті цепі ДНК-азамен ң гидролизденеді, РНК полинуклеотидті цепі РНК-азамен гидролизденеді. Нуклеин ыш ылы полинуклеотидті цепін қ қ гидрлизі н тижесінде мононуклеотид т зіледі. Мононуклеотид ә ү ішек нуклеотидазыны серінен нуклеотид ж не фосфор ң ә ә ыш ылына гидролизденеді: қ қ НОН АМФ аденозин + фосфор ыш ылы қ қ Нуклеотидаза НОН
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}