САБИНА ОЗ

САБИНА ОЗ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
мен диурез згерістеріне сезімтал болады. Б л процестер барысында ы кез- ө ұ ғ келген ауыт улар теріс кері байланыс механизмі бойынша вазопринні қ ң де гейіні згеруіне келеді. ң ң ө ә Вазопрессин м лшерден тыс б лінгенде а зада суды жина талу ө ө ғ ң қ бай алады, ан ысымы жо арылайды, ж мса ісіктер, басты ауруы, қ қ қ ғ ұ қ ң олигоурия пайда болады.З рді салыстырмалы салма ы артады. Б л ә ң ғ ұ згерістер пархон ауруы кезінде бай алады. ө қ Цис-Тир-Фен I I I Гли-Арг-Про-Цис-Асп-Глн-NH2 Вазопрессин Вазопрессинні сері алыпты жа дайдан ауыт ы анда туатын аурулар: ң ә қ ғ қ ғ 1) алькоголь, адреналин, температураны т мендеуі, улану, ң ө CO 2 вазопресинні синтезін нашарлатады. Сонды тан, м ндай ң қ ұ жа дайларда несепті к лемі к бейеді. ғ ң ө ө 2) Диабетті антсыз т рі-вазопрессин б лінуіні нашарлауы ң қ ү ө ң н тижесінде пайда болады. ә 3) Апиын, барбитурат, ауру-вазопрессинні м лшеріні арттырыды ң ө ң ( гипофиз за ымдан анда, ісіктерде ), су бірінші реттік несептен
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

САБИНА ОЗ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online