tut3b - i u i • w v ”  w ƒ u x w t g … x w “ ‡ s...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i u i • w v ”  w ƒ u x w t g … x w “ ‡ s i g  ‰ u ƒ v u ‚ ’ † v u y q ‘ g  ‰ t w ˆ g ‚ s ‡ g g i † t g ‚ s g … „ g ƒ v g p ‚ g  v s € y g x w v u t s r g q p i g h g f e I T d 3( 7 "'9 $ 7! @ c " A A I 6 & ' & % " & '  " 2  ' ) " $ @ ! % " & 2 4 3 3 ( $ " 0 ( ' ( 0 ) 2 " !  " ' % ( & ) ! & " &bS ! $ & $ ' % " ' & 0 " & ' ! % 0 ' % ! g 0 (sinn x)dx = π /2 x = π/2 n→+∞ 0 lim (sinn x)dx = VI 6% 0 π /2 " ( " 3 ( 7 "'% ' ' ( G % a 6%  ) A x ∈ [0, π/2) g (x) = 1 g (x)dx, π /2  " 6 & 7 2 3 ) & ' H  " "! $ Q 7 '% ! $ 4( ! ` D Y Y X W ) " $ n→+∞ lim g (x) = 0 n→+∞ lim (sinn x) = g (x), UI x ∈ [0, π/2) ' ) ! $ " 2 ' 33 ( & 6 sin x < 1 n → +∞ A 0 '%! $ " ! % ! % " 43 1% "% $ "'% " ( " " & P 0 In = π /2 (sinn x)dx.  ) n→+∞ lim In = 0, 8 7 ' % ) & 3 3 & 6  " ! % T G & 6 2  % 3 5 G % ! (S ' & % " ! $ # 2 ' & 0 !  π 3π π/3 ln x dx = π, ln x + ln(4π − x) xr 2π/3 π xr dx = . + (π − x)r 6 8 43%! ( !3 ( 7 "'% 7 '% ) &33 & 6  " " ( $3 (1 & ! 3 ( ' ( 0 F 0 π sinr x dx = . sin x + cosr x 4 r π /2 A 1dx = b − a ⇒ I = @ G $' 3( 4' ( &6 ! $ b b−a . 2 f (x) + f (a + b − x) dx f (x) + f (a + b − x) f (x) dx + f (x) + f (a + b − x) a b A 4 " % 3 ( $ # " !  " 1 (  ) 3 @ ( % (1 4 G G $ 2 ( " ! $ Q ! % b a f (a + b − x) dx f (x) + f (a + b − x) RI = f (x) dx = f (x) + f (a + b − x) f (a + b − y ) − dy = f (y ) + f (y ) a b f (a + b − y ) dy. f (y ) + f (y ) I ! G & 0 @ 3 ( 7 "'% "!  " '  x=a+b−y 8 !3 ( 7 "'% & )"  " 6 & G $!  " )& ' 2%! ' & r a = a b = a b I +I y 0 '%! )& P a b ' & % " $ "% " ! @ $ !  " H ( G F ED DC B a f (a + b − x) b−a dx = . f (x) + f (a + b − x) 2 b 4'( &6 f (x) dx = f (x) + f (a + b − x) x ∈ (a, b) A b f (x) = −f (a + b − x) '" a I= 2 ' ( ' &% "0 ' $6 3 @ ( 7 "'% ' ( !% f (x) 69 8 7 '% ) &33 & 6  " 6 & ! ( 0 3 ( % 0 5 ! ( 433 ( $ " 0 ( ! % 2  1 & 0 ) " ( " ' &% "! $ # "!    ¤¦ £ ¢ §¥£ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ =1 n→+∞ lim π 2n In =1. A ¢ ¢ A 1(  ) T G &  0% ) 2 ' ( S G &   £  $ #  " 4 @ &! n n+1 "$ V lim n In ≤ lim 1. ≤ lim π n→+∞ n→+∞ n+1 2n A 1(  ) " $ & 7 $ & " ! "% G%3  " 7 '% H ( A π , 2n "$&7$& " A 7 '% 2 % 1% 2 4 @ " ( " ! %3 5 G% 0 % ) 1(  ) ! ' &% " ( $ # & )" "! (3  " '% @ G & 0 ) 69 π ⇒ In−1 ≥ 2n π . 2(n + 1) 1(  ) 43 ( 3% G%! ) & P π . 2n A π ⇒ In ≤ 2n A sin x ≤ 1∀x ∈ [0, π/2] In ≤n−1 1(  ) ! $ " 2 ' ( 0 '% ¢ π 2n . π , 2 nIn In−1 = (n − 1)In−1 In−2 . 4(! & " !% "(  limn→+∞ n→+∞ In n ≤ π ≤ 1. n+1 2n π 2n π ≤ In ≤ 2(n + 1) In−1 In−1 ≥ In−1 In = In In ≤ In In−1 = In In−1 = " ( " ! %3 5 G% 0 % ) nIn In−1 = (n − 1)In−1 In−2 = (n − 2)In−2 In−3 = ... = 1I1 I0 = I 1(  ) 0 ' ¡ "' ( "! ' & 0 !% A 1(  ) ' &% "( $ #  " 6 & ! 2%! " & @ & " In−1 (nIn In−1 ) 0 ' $ # !  " 4 @ 7 '% 43 5% "3 $ G ) & P nIn = (n − 1)In−2 . 1(  ) 0 ' ¡ = (n − 1)[In−2 − In ] 0 = (n − 1) π /2 (sinn−2 x)(1 − sin2 x)dx 0 − cos x(n − 1) sinn−2 x cos xdx (sinn−1 x)(sin x)dx I 1(  F ! " ( 5 4 @ ' &% " ( 7 " '% 7 '% ! $ π /2 In In A − 0 π /2 (sinn x)dx = In = &6 (3 $ G &6 0 ' I 6 & 1 $ 0  " 0 " H ! ) 69 A $ 0 ( 5 $ " ! " ! ! $ " 3 ! % " 1 & 5 & n → +∞ &6 ' " = π /2 '  ) ! 1(  @ I H%3 ! 1(  @ ) & ! $ ! 33 " 0 % ) In lim n A 1 $0  " 7 (3 = pi/2 [− cos x sinn−1 x]0 0 In π 2n π 2n n→+∞ = 1, In A I V "( " )& ! ' 1 ' ( 0 ) "0 ( 6 '9 43 "' ( 7 3 4 1 2 1& 5 @ ' ( 0 1& @ (  " ! ( 0 4 ' ( '% " $ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online