{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KL_HenryVIII_welsh

KL_HenryVIII_welsh - Hari fab Anne of Cleaves oedd...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hari’r VIII a’i 6 Hari’r VIII a’i 6 gwraig gwraig
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ganwyd Hari ar 15 Mehefin 1491. Bu farw ei frawd Arthur, felly Hari oedd y brawd nesaf i fod yn Frenin ar Lloegr.
Background image of page 2
Daeth Hari yn frenin yn 1509. Dechreuodd y grefydd Eglwys yn Lloegr gan nad oedd yn dymuno bod yn Gatholig.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Catherine o Aragon oedd gwraig gyntaf Hari’r VIII.Cafodd ferch o’r enw Mary, ond roedd Hari yn dymuno cael mab felly fe ysgarodd Catherine.
Background image of page 4
Anne Boleyn oedd ail wraig Hari. Cafodd ferch Elisabeth ond cafodd ei dienyddio gan bod Hari eisiau mab.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Jane Seymour oedd trydydd gwraig Hari.Bu farw yn dilyn genedigaeth ei mab Edward. O’r diwedd, roedd gan
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hari fab. Anne of Cleaves oedd pedwerydd gwraig Hari.Nid oedd Hari eisiau ei phriodi felly fe ysgarodd Anne ar ol 6 mis o briodas. Catherine Howard oedd pumed gwraig Hari.Cafodd ei rhoi yn y carchar a’i dienyddio llai na 2 flynedd ar ol priodi. Catherine Parr oedd gwraig olaf Hari. Bu farw Hari tra roedd dal yn briod a hi. Yn ddiweddarach, priododd Catherine eto a chafodd ferch Bu farw Hari’r VIII ar 28 Ionawr 1547 ym Mhalas Whitehall. Roedd yn 46 mlwydd oed. Daeth mab Hari yn frenin. Dim ond 9 oed oedd Brenin Edward VI. Bu farw pan oedd yn 15 mlwydd oed....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

KL_HenryVIII_welsh - Hari fab Anne of Cleaves oedd...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online