DrBarnardo_welsh

DrBarnardo_welsh - Dr Barnardo Dr 1845 1900 Dr Barnardo...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr Barnardo Dr Barnardo 1845 - 1900
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr Barnardo Ganwyd Thomas Barnardo yn Nylun yn1845. Fe ddaeth yn feddyg yn 1876. Yn ystod ei fywyd daeth yn un o’r pobl mwyaf enwog o gyfnod Oes Victoria oherwydd ei waith gyda phlant amddifad.
Background image of page 2
Llundain Dr Barnardo Yn 1866 cyrhaeddodd Thomas Barnardo Lundain i hyfforddi fel meddyg Roedd llawer iawn o bobl yn byw yn Llundain yn enwedig yn yr ‘East End’ ble roedd llawer o bobl tlawd yn byw. . Arweiniodd hyn at lawer o bobl heb waith, tlodi ac afiechydon .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Peryglon Llundain Oes Fictoria Roedd cholera yn afiechyd a oedd yn lladd llawer o bobl. Fe laddodd dros 5, 500 o bobl yn yr East End. Roedd miloedd o blant yn cysgu ar y strydoedd ac roedd llawer wedi eu hanafu wrth weithio mewn ffatrioedd. .
Background image of page 4
Ysgol Cyntaf Dr Barnardo Oherwydd popeth welodd Thomas Barnardo penderfynodd agor ysgol yn yr ‘East End’ fel bod plant yn cael ychydig o addysg . Agorwyd ‘Hope Place’yn 1867 a gelwid ef yn‘ragged school’ – mae’r ffotograph yma yn dangos ychydig o’r plant wnaeth ‘Hope Place’ helpu
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

DrBarnardo_welsh - Dr Barnardo Dr 1845 1900 Dr Barnardo...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online