KL_Evacuee_Welsh

KL_Evacuee_Welsh - mewn bag gyda nhw bob amser.Byddai yn eu...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Beth yw Beth yw efaciwi ? efaciwi ?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dechreuodd yr Ail Rhyfel Byd yn 1939. Roedd plant oedd yn byw mewn dinasoedd mewn perygl parhaus o’r bomiau.
Background image of page 2
Symudwyd plant i’r wlad i osgoi y bomiau.Galwyd y plant yma yn efaciwis.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Aeth y plant i’r ysgol a’u cymryd i orsafoedd tren. Rhoddwyd label iddynt eu gwisgo.
Background image of page 4
Aethant ar y tren ac i gefn gwlad. Nid oedd eu teuluoedd yn gwybod i ble roeddynt yn mynd.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Aeth y plant a ces bychan gyda pyjamas, dillad glan, tedi, sebon a brwsh dannedd ynddo.
Background image of page 6
Roedd rhaid i blant gario mwgwd nwy
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mewn bag gyda nhw bob amser.Byddai yn eu helpu i anadlu yn ystod ymosodiadau. Credai rhai plant fod hyn yn antur mawr. Roedd eraill yn ofnus iawn ac eisiau dychwelyd gartref. Unwaith roeddynt yn y wlad byddair plant yn mynd i fyw gyda teulu newydd ac yn mynd ir ysgol. Yn eu cartrefi newydd byddair plant yn ysgrifennu llythyrau iw teuluoedd.Roedd rhan fwyaf ohonynt eisiau mynd gartref. Wedi ir Rhyfel orffen yn 1945 dychwelodd rhai plant gartref. Arhosodd rhai yn eu cartrefi newydd....
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2011 for the course HIST 218 taught by Professor Hamblin during the Fall '11 term at BYU.

Page1 / 11

KL_Evacuee_Welsh - mewn bag gyda nhw bob amser.Byddai yn eu...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online