Cofnod_Asesu_TGCh

Cofnod_Asesu_TGCh - Adnabod cyfeiriadau’r we Argraffu...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cofnod Asesu TGCh Enw Microsoft Word Trin maint, steil a phriodoleddau testun Creu graffeg, WordArt, ClipArt a Siapiau. Trin maint graffeg, priodoleddau a llenwi. Mewnosod a thrin blychau testun. Argraffu dogfen. Agor Microsoft Word Agor Ffolder Cadw Ffolder Argraffu Ffolder Mewnosod Llun Defnyddio geiriadur a thesawrws Y Rhyngrwyd Defnyddio’r we i ddod o hyd i wybodaeth
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Adnabod cyfeiriadau’r we Argraffu o’r we Cadw llun oddi ar y we Ychwanegu gwefan i Ffefrynnau Anfon e-bost Cyfrifiaduro Cyffredinol Logio ymlaen i gyfrifiadur Darganfod ac agor Dogfennau Personol Creu ac agor ffolder newydd Copïo a gludo ffolder Asesiad Ymarferol Hunan Asesu...
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2011 for the course I SYS 201 taught by Professor Meservy during the Winter '11 term at BYU.

Ask a homework question - tutors are online