Light_GB_welsh_reflection

Light_GB_welsh_refle - wybodaeth yma trwy’r nerf optig i’r ymennydd Tu fewn yr ymennydd mae nerfau’n creu llwybrau i’r cortecs gweledol Yma

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Am onglau a lliw goleuni, a mwy am y llygad. BYD
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sut ydy goleuni’n teithio? ffynhonnell Mae pelydrau goleuni’n teithio mewn llinellau syth oddi wrth y ffynhonnell golau. Pan mae’n bwrw gwrthrych di-draidd , mae’r gwrthrych yn amsugno ychydig bach o olau, ac adlewyrchwyd y gweddill. Os ydy gwrthrych yn dryloyw , mae pelydrau golau’n pasio trwyddo’n hawdd. Os ydy gwrthrych yn dryleu , gall rhywfaint o olau pasio trwyddo, ond caiff y gweddill ei hadlewyrchu.
Background image of page 2
Sut ydy goleuni’n adlewyrchu? Ongl drawiad Ongl adlewyrchiad Mae ongl yr adlewyrchiad bob tro yn hafal i ongl y trawiad. o n f
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mae goleuni’n adlewyrchu  mewn llinellau syth yn unig! o n f
Background image of page 4
Sut ydym yn gweld? Mae goleuni’n adlewyrchu oddi ar wrthrychau ac yn mynd mewn i’n llygaid trwy’r cornia, i gannwyll y llygad. Mae’r lens yn ffocysu’r goleuni’n glir ar y retina. Mae celloedd y retina’n sensitif. Maent yn casglu gwybodaeth am batrymau goleuni a thywyllwch, lliw a symudiad, ac yn anfon y
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: wybodaeth yma trwy’r nerf optig, i’r ymennydd. Tu fewn yr ymennydd, mae nerfau’n creu llwybrau i’r cortecs gweledol. Yma mae’r patrymau goleuni a thywyllwch, lliw a symudiad yn cael eu dehongli. Dyma sut mae’r ymennydd, yn seiliedig ar brofiad blaenorol, yn gallu deall beth mae’n ei “weld”. Sut ydym ni’n gweld lliw? ffynhonnell Er bod goleuni o ffynonellau’n ymddangos yn wyn, y mae’n cynnwys pob lliw y sbectrwm - mewn geiriau eraill, yr e n f y s . Os ydy gwrthrych yn ymddangos yn las, y mae’n amsugno pob lliw ar wahân i glas, sydd yn adlewyrchu oddi wrtho, mewn i’ch llygad. Os ydy gwrthrych yn ymddangos yn oren, y mae’n amsugno pob lliw ar wahân i oren, sydd yn adlewyrchu oddi wrtho, mewn i’ch llygad. Os ydy gwrthrych yn edrych yn goch. .. (Chi’n cael y syniad!)...
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2011 for the course PHYS 122 taught by Professor Terry during the Fall '11 term at BYU.

Page1 / 7

Light_GB_welsh_refle - wybodaeth yma trwy’r nerf optig i’r ymennydd Tu fewn yr ymennydd mae nerfau’n creu llwybrau i’r cortecs gweledol Yma

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online