Light_GB_welsh_shadows

Light_GB_welsh_shadows - BYD Am o le uni a c hys g o dio n...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Am oleuni a chys godion BYD
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Defnyddiau tryloyw, tryleu a di-draidd 1. 1.  Gelwir defnyddiau mae goleuni gallu mynd drwyddynt yn ddefnyddiau _____________.  Mae defnyddiau tryloyw yn cynnwys ________________________________. 2.  Gelwir defnyddiau sy’n gadael ychydig o oleuni drwyddynt yn ddefnyddiau  _______________, ond na allwch weld drwyddynt yn glir. Enghreifftiau ydy  __________________________. 3.  Gelwir defnyddiau sydd ddim yn gadael goleuni drwyddynt yn ddefnyddiau_________.  Mae defnyddiau di-draidd yn cynnwys ______________________________. Mae gwydr yn ddefnydd tryloyw
Background image of page 2
Cys godion Cys godion Cawn gysgod pan fydd goleuni o ffynhonnell yn cael ei atal, ac mae’n ymddangos ar ochr  pellaf y gwrthrych – i ffwrdd o’r goleuni.  Ni all wrthrych tryloyw greu cysgod, am fod y golau’n pasio trwyddo. Rhaid i wrthrych fod  yn dryleu neu’n ddi-draidd i greu cysgod. Mae gwrthrychau di-draidd yn creu cysgodion tywyll. Mae gwrthrychau tryleu yn creu  cysgodion gwan.  Po agosaf yw ffynhonnell goleuni i wrthrych, y mwyaf ydy’r cysgod.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sut ydy golau’n ffurfio cysgodion? Mae goleuni’n teithio o ffynhonnell golau mewn llinellau
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Light_GB_welsh_shadows - BYD Am o le uni a c hys g o dio n...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online