Reflection_welsh

Reflection_welsh - yn dangos yr isod Tasg – Taflen waith...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Am adlewyrchiad golau. BYD
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gloi! Ar ddarn o bapur bras – mewn parau – rhestrwch yr holl ffynonellau golau yr ydych wedi gweld/defnyddio y bore yma.
Background image of page 2
Tasg – Taflen waith 1
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mae gan oleuni dri o briodweddau pwysig: 1.Mae goleuni’n teithio mewn llinellau syth o ffynhonnell goleuni i’ch llygad. 2.Os oes rhywbeth yn ffordd goleuni, cewch gysgod.
Background image of page 4
Rydym yn gweld oherwydd. ... Mae goleuni weithiau’n dod yn union o’r ffynhonnell i’n llygaid. Mae goleuni hefyd yn adlamu oddi ar wrthrychau i’n llygaid Copïwch y colofnau yma  i’ch llyfrau Gwyddoniaeth  – a gwnewch lun/diagram  yn dangos yr uchod Copïwch y colofnau yma  i’ch llyfrau Gwyddoniaeth  – a gwnewch lun/diagram 
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: yn dangos yr isod Tasg – Taflen waith 2 (rhan 1af) Mae goleuni’n adlewyrchu’n well oddi ar rai defnyddiau nag eraill. ... 1. Mae . ............ a gwrthrychau sgleiniog yn adlewyrchu goleuni’n dda. 2. Dydy gwrthrychau tywyll ddim yn adlewyrchu goleuni’n dda, am na all y goleuni adlamu oddi ar yr wyneb. Chwarae gyda golau Trwy ddefnyddio drychau, gallwn newid cyfeiriad golau. http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/activities/see_ Mae modd newid cyfeiriad golau, trwy newid ongl y drych (neu drychau) yr mae’r golau’n adlamu oddi arni (neu arnynt). Tasg – Taflen waith 2 (2il rhan)...
View Full Document

This note was uploaded on 11/29/2011 for the course PHYS 122 taught by Professor Terry during the Fall '11 term at BYU.

Page1 / 9

Reflection_welsh - yn dangos yr isod Tasg – Taflen waith...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online