amsugnolrwydd-absorbency

amsugnolrwydd-absorbency - dywe lio n pa pur s ydd i g a e...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Amsugnolrwyd d Beth mae’n meddwl?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Amsugnolrwydd yw… Gallu deunydd i amsugno hylif . Pa ddeunyddiau wyt ti’n meddwl sy’n  amsugnol?
Background image of page 2
Pa rai o’r deunyddiau yma sy’n  amsugnol? Pren Carped defnydd carreg Papur Metel tywod Gwydr
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tase ti’n sarnu dŵr ar y carped, beth  ddigwyddai?
Background image of page 4
Pan ti’n rhoi sbwng yn y bath, beth sy’n  digwydd? Mae’n amsugno’r dŵr Rwyt yn medru ei  wasgu allan pan yr wyt  ti’n defnyddio’r sbwng   i olchi A yw’r sbwng yn  amsugnol?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A fedri di feddwl am  rywbeth amsugnol y  defnyddiwn bob dydd?
Background image of page 6
Tywelion papur Beth sydd rhaid iddynt fod? Amsugnol Pam?
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S a wl g wa ha no l m a th o  
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dywe lio n pa pur s ydd i g a e l? Papur cegin Papur gweini Tywel llaw Papur tŷ bach Tisw ? Pa dywel papur sydd fwyaf amsugnol? Pa un sydd orau i sychu rhywbeth sydd wedi sarnu? Rwyt ti’n mynd i arbrofi amsugnolrwydd tywelion papur. • Beth fydd angen ystyried? • Beth fydd angen newid? • Beth fydd angen cadw yr un peth er mwyn ei wneud yn brawf têg? Arbrawf tywel papur N ôd .Hoffwn wneud arbrawf i weld pa dywel papur sydd fwyaf amsugnol Rhagfynegiad Beth fydd angen arnom? Sut fyddwn yn arbrofi? Beth fydd angen arsylwi? Beth wnes i ddarganfod?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

amsugnolrwydd-absorbency - dywe lio n pa pur s ydd i g a e...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online