{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

flower_welsh - GWRYWAIDD y blodyn(rhan benywaidd(rhan...

Info iconThis preview shows pages 1–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Byddwn yn dysgu bod planhigion yn cynhyrchu  blodau sydd ag organnau gwrywaidd a benywaidd.  Byddwn yn dysgu bod hadau yn ffurfio pan fod paill  o’r organ gwrywaidd yn ffrwythloni’r organ  benywaidd. Byddwn yn dysgu i labelu rhannau blodyn.
Background image of page 2
1. G 2. C 3. D 4. B wreiddiau oesyn ail lodyn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Edrychwch ar y llun yma. Medrwch chi labelu rhannau y blodyn?
Background image of page 4
Mae’r gwreiddyn  yn amsugno d ŵ r o’r  pridd.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mae’r coesyn yn  helpu cefnogi’r  planhigyn.
Background image of page 6
Mae’r dail yn  defnyddio golau  haul i ddarparu  egni i’r planhigyn.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mae’r blodyn yn  helpu’r planhigyn i  atgynhyrchu.
Background image of page 8
Beth mae’n  arogli fel? Beth medrwch  chi weld?
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dyma’r enw ar gyfer rhan  BENYWAIDD  y blodyn. Dyma’r enw ar gyfer rhan 
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: GWRYWAIDD y blodyn. (rhan benywaidd) (rhan gwrywaidd) stigma cynheilydd ofari anther ffilament paill Labelwch y rhannau canlynol ar eich diagram… stigma cynheilydd ofari anther ffilament paill • Rydym yn gwybod bod planhigion yn cynhyrchu blodau sydd ag organau gwrywaidd a benywaidd. • Rydym yn gwybod bod hadau yn ffurfio pan fod paill o’r organ gwrywaidd yn ffrwythloni organ benywaidd. • Gallwn labelu rhannau planhigyn a blodyn. Byddwn hefyd yn darganfod bod trychfilod yn peillio rhai blodau ac yn darganfod sut mae hyn yn digwydd! Byddwn yn darganfod rhagor am sut mae planhigion blodeuol yn atgynhyrchu....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}