Planhigion_Gwyrdd

Planhigion_Gwyrdd - drosglwyddo ir stigma (organ benywaidd...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    Planhigion Gwyrdd
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
    4 Proses Bywyd Mudiant- tuag at olau Atgenhedlu- ffrwythau a hadau Maethiad- planhigion yn gwneud bwyd eu hunain Tyfiant- o eginblanhigion i blanhigion
Background image of page 2
    Beth sydd angen ar blanhigion i  dyfu’n dda? http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/plants_grow.shtml   Golau’r haul Aer Dwr Cynhesrwydd Mwynau
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
    Egino Tyfu Blodeuo Peillio Ffrwythloni Gwasgaru
Background image of page 4
    Ffrwythloni  Cynhesrwydd Aer Dwr Gwraidd lawr   blaguro i fyny Tyfu dail (at olau) (dechrau gwneud bwyd) Pan fod hedyn yn  dechrau tyfu
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
    Ffotosynthesis Carbon  Deuocsid a Golau i mewn Bwyd a Ocsigen allan Cloroffyl mewn  dail Creu bwyd gan  ddefnyddio’r haul
Background image of page 6
    Blodau Rhan gwrywaidd – Y Brigyn  (Anther a ffilament) Rhan benywaidd- CARPEL  (Stigma, steil a ofari) Denu pryfaid gyda’u  neithdar gludiog a  lliwiau llachar.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
    Peillio Dwy ffordd: Pryfaid- mae paill yn sticio i bryfyn ac yn cael ei 
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: drosglwyddo ir stigma (organ benywaidd planhigyn). Gwynt mae paill yn cael ei chwythu at y stigma. Trosglwyddiad paill ir stigma Ffrwythloni Paill (organ atgenhedlu gwrywaidd) yn teithio ar hyd y steil i gyrraedd y carpel , ble storiwyd yr wyau benywaidd. Maer wy sydd wedi ei ffrwythlonin dod yn hedyn. Unor paill ar wy i wneud hedyn. Gwasgariad hadau 3 ffordd: Gan wynt caiff hadau dant y lle eu chwythu i ffwrdd. Gan anifeiliaid maent yn bwyta ffrwythau fel mefus ac maer hadaun dod allan yn y chin-gwybod-beth! Gan ffrwydrad Mae ffrwythaun sychu wedyn ffrwydro. Mae hadaun cael eu cario i ffwrdd or planhigyn i arbed gorlenwi....
View Full Document

This note was uploaded on 11/30/2011 for the course INBIO 276R taught by Professor Johngardner during the Fall '11 term at BYU.

Page1 / 10

Planhigion_Gwyrdd - drosglwyddo ir stigma (organ benywaidd...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online