plants_welsh

Plants_welsh - PLANHIGION PLANHIGION Beth sydd angen ar blanhhigion i dyfu blanhhigion DŴR DŴR Mae angen dŵr fel bod hadau yn egino’n iawn Mae

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PLANHIGION PLANHIGION Beth sydd angen ar blanhhigion i dyfu ? blanhhigion DŴR DŴR Mae angen dŵr fel bod hadau yn egino’n iawn. Mae planhigion angen dŵr er mwyn tyfu. GOLEUNI GOLEUNI GOLEUNI GOLEUNI Mae planhigion gwyrdd angen goleuni er mwyn gwneud bwyd. MAETHYDDION MAETHYDDION MAETHYDDION MAETHYDDION Mae ar blanhigion angen mineralau yn y pridd ar gyfer tyfiant iach. CYNHESRWYDD CYNHESRWYDD CYNHESRWYDD CYNHESRWYDD Dim ond mewn amodau cywir mae planhigion yn tyfu’n dda. Mae tymereddau sy’n rhy oer neu rhy gynnes yn effeithio sut mae’r planhigyn yn tyfu. Beth sydd angen ar blanhigion i dyfu? dyfu? Beth sydd angen ar blanhigion i dyfu ? dyfu ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/30/2011 for the course INBIO 276R taught by Professor Johngardner during the Fall '11 term at BYU.

Ask a homework question - tutors are online