test2sp01_sols

test2sp01_sols - V1 = Vs V2 − V1 V At node V2 − αV X 2...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: V1 = Vs V2 − V1 V At node V2 : − αV X + 2 = 0 * / R R R Controllin g variable : V x = V1 − V2 At node V1 : V1 V2 Solving for the node voltages 2V2 − Vs − αR(Vs − V2 ) = 0 V1 = Vs , V2 = ( 2 + αR)V2 = (1 + αR)Vs 1 + αR Vs 2 + αR Power at dependent source R[kOhm] Vs[V] a[mA/V] V1[V] V2[V] Vx[V] P_D[mW] 4 24 0.5 24 18 6 -54 5 20 0.4 20 15 5 -30 10 20 0.2 20 15 5 -15 4 24 0.25 24 16 8 -32 PD = V2 (−αV x ) = −αV2 (Vs − V2 ) I1 = bV x Mesh 1 : Vs + RI2 + R( I 2 − I1) = 0 Mesh 2 : Controllin g variable : V x = R( I1 − I 2 ) Computing the mesh currents I1 I1 = bR ( I1 − I 2 ) I2 (1 − bR) I1 + bRI 2 = 0 * / 2 − RI1 + 2 RI 2 = −Vs * /( −b) (2 − 2bR + bR) I1 = bVs R[kOhm] Vs[V] b[mA/V] I1[mA] I2[mA] Vx[V] 10 60 0.05 2 -2 40 5 45 0.1 3 -3 30 4 36 0.125 3 -3 24 2 60 0.25 10 -10 40 I2 = − Vx = I1 = 1 − bR I1 bR I1 Vs = = R( I1 − I 2 ) b 2 − bR b Vs (2 − bR) V3 = RI s V1 Super node V2 I1 (Ohm' s Law) Using node analysis Constraint Eq : V1 − V2 = Vs VV KCL @ super node : − I s + 2 + 1 = 0 RR Solving V1 + V2 = RI s V1 − V2 = Vs I2 2V1 = Vs + RI s (adding eqs) 2V2 = −Vs + RI s (substracting eqs) Using mesh analysis I1 = I s − Vs + RI 2 + R( I 2 − I1 ) = 0 V1 = RI 2 V2 = R( I1 − I 2 ) I2 = Vs + RI s 2R R[kOhm] Vs[V] Is[mA] V1 V2 V3 6 24 10 42 18 60 8 12 6 30 18 48 6 20 8 34 14 48 10 12 6 36 24 60 v− vo Ri vs + - R Ro v+ + - A(v+ − v− ) Loop analysis − v s + ( R + Ri + R0 ) I + A(v+ − v− ) = 0 Ro[kOhm] Ri[kOhm] A R[kOhm] Vs/I[kOhm] G 2 1 1 2 100 50 50 100 40 25 20 30 10 10 10 10 4112 1311 1061 3112 0.9732 0.9542 0.9434 0.9647 v+ − v− = Ri I vs vo = Ro I + A(v+ − v − ) I= R + Ro + (1 + A) Ri vs = R + Ro + (1 + A) Ri I v Ro + ARi G= o = v s R + Ro + (1 + A) Ri Rin = ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online