{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ahmed+pop+quiz - /7 09" PWHL Z “We Janka/é cyLw-z...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: /7 09/"; 97/4/64 PWHL , , , Z “We Janka/é cyLw-z/ yfinJF/Jfg 7%?»44 H’rf/cz/I 7 7 r 3 @ch W246 Jo 49/37,, H, ,,U1,wa bic’m‘we/fk Jééwé ., ,Lum wawm 1’06 ‘FI’c/Jl'hch/flZF in Me (HM/1761 i6»’@/mfiff‘ M’MJ Mic ("d/mi‘zws‘ 5/63/ MW 5%672’W/4U 1% ‘ W Q/Z'Vfi {679114959552 Tke‘mjégpcz/c’ was ugogf 30:7. /E['¢~/m}7/a'fl’s/ i0 (jar/‘7”)? yfluafl/ FILZv/VF/XQ/ /)(OJ 56+ 9qulfigfi'fimém 754a; Mme/,1 féczffl'W/Eb . M55"[email protected][email protected],, ‘37,. 91%,?» W 7? (/>"/l'c>€f"+¢€» nyfl‘fZW/éév ;5/é«nggz‘/5 baa/5%,}? 0341' Maye‘gv i4‘LCrcw/(ré/ Wc’fly'ea, we {WM/z; 6/ ,ngs [.4164 w lie/Ag w ;[email protected];Xg’4243m .{v’vwggg (a; flmezf m: 24%, Pam/ax; M424 :IHMK,’ #1.?le 74642.9.er @éaéflgflgyf Won/18:14 / cm/ Apia, flaw/*5} Wei/Elovr’gv/ (4/41 5777/ 5/20 4:2 ‘ 7 ; 9574;“ flg'wzfire. I577EQ/afé’qiE?.Z‘YH/Vé‘rs’gi gawk 7 a kimwé’zfi 7 [4/li MS ff/V/y/g’aecf MM I’m/6 Nv‘w‘w/é‘cvm .714, 4; MW: a555,, Jar/14,144 me wig/c» 62/ Is _ _ i Ma «Jim/1% “1/0371: Mm; @7145?£854,,/fl/2fl2/'4flffib%erc 511691331 ‘79 jig/HQ." ave flag/w % [WY/8 def/mmz/i‘m . [WW1 6140K 'r- W A t. V/fi‘flagké Qékmze/ L’Wméfgg fwd»). / j ‘ . 7’ / Mir 9)! ,7 J41]? {EMS MISSOAC'M/fi (VIM 4,6141 “’41 arr/WEI XMH “FD 00m» We flow/Wham h (law‘s/mi 3:- affwf’f 2%meme fhfi'fv/I'Cr ‘wWLC; VIA/a) $4 h5wa 01V) (4" CZ! I, ., will; W “mi/(q; (o/mzel 4‘67</17v{7, I I a _ _ c914 . lam/‘1 W Jane”.ng gyc/ Jar/{517 %7( (Mg (’0: [W ’74”"C‘(Sé‘//’€/fi//Lfl (1% W(’ g-flnff (PC/f .1 j‘ M'flé’ffmwi 4&8. (Jeanie M ”; QALSWMJ was 010* zaécw 51(0pr “NJ/‘7’; wzzjnv 4/JML1 r . (.2; , pm ' . ‘— , “sz dbzowse any Mm m7 W' (ix/MW 74% cf? lemma/[gm bgmzrg #44: 1% Low mane? 4 hop/ ,WM (cc/Mail Own/edwqdc/L (MSG/f" My gay/806'“ny , 0”. WFs'IIO/m/éé/I'Ih‘z/w A L.” 9211152.”; (5% flint] )‘c><<e’c(/ $402651, _5 008/ %t IVI‘w/Fn‘or '1' [Du/ylw/yw/v An Mgifrf/d’pa 12M",Ec7§ A UTL’V’AQSF 6?! $4,"! Ski/Ff WWWRMM/ CMJ amléw’t . 4‘7“ @185 4; .f’feé 5506/21/94”? 51/ Pas/V7293, v “awe? /">~ JC/Wm’t’ 5"“4’3 9‘25 COVa-rc’af is; 4 7 . mm W; Lvm 44/ #5" @671?” a ,ngy /A; 46 SVflP/falfla J89” A [flcg’é’ma’z/‘c’ 9’705/1/5’005‘ . ‘l‘ Umé’ao; a.ng [304% M Ma fiv/FMWW’CM: [aw/g with Q Mg WWW/5, “This rem/emj 53ml aim/99’; 2mg iifié't/IEKCJ/ and. I‘Mt‘zl/Iiylfii'L/C7 j’kfiflé’ffllv’i L’LWVH/ng’ Me/V jgflqe fajita veil 43 i j} Rive we 07wan Llargil< a‘n [L56 Lu‘w7 flag/(g'g-lebcl @yz/ L/fgmowg' Reefer {leolflws 391.5; 41/64/994” 6M?! :67/:GZ4( Waf'l’l fldgloyryfafqt‘ék’3;m "Tb-Fjeére 74/{ (any ,. :2”: MM (fear [14¢ di3,(wr5,e ‘94 flu: 1/617 Jé/f QJ'Pl/efyfl ,1 . I ijgérm @7L Me Ojg‘p,,Z/A.W ,/»‘ [dim/J 49% cifI/a’z‘gé law», MC {4&7l'11/7ka/J7’52/;o/7/Z&-7) , qvflze [of/WIN )753W‘6—05; wdflv‘fiém 10mg! Maw/rim; 9 LIMJW‘ WK Wfl‘fl ~. Lam/(45M 1V] {ac/‘69:- 91 1‘54 IV! $2,!Hqé Maj-Emu; ,‘UMJIC’f ‘fl‘HQ‘h/Le ch miinami (603?? WWW/7 :LMLO wé‘flb/m/e MAM/w. .Wbmeoe (46% 9‘45“ (5540051? «3”0 ; Voirumviu/{fiz Wm vitae wa‘l cm; fiesta who Jeyfizzc/ 7 ) fl . . 7 I, g » . ,+-”w§£ MUM/5 but/t: J’qLJ‘ciCH’c/ ‘W bG/“mz/cfiwélp He cwmwz.‘{7'«75, W M( '14 44% WW W /. ; L8,.‘EaJ-e (we; "kw/e ~(em/CreJ (aw! /é’6z/€'I .QJWVJ 4:5 Wsz w/ . HM be]! WP bwcaczSa 1‘} aim/age! mm}! La/ éfi’m‘z—W {'9' I 335W” M H? ,, JV; Htfigc” Qé’u'ti/fefi by . W (W { an": 4% 3/ a ‘P 61 / ‘Ir‘s", § Ma POP @611: NEH—H WM it Awmtid gwu ox plemom OP uampw WOSRO‘UU Jrth W wbw‘rc. (1me W WM had WW ire ole «AME/u tum/Yum, Mb \MCU mm om mac/<4 mm m “oLbCf‘a/mr“ W5 [WWWMWSH 0? mama (yum/Q. WW tom 13 WOW WWW, WWW mm “43% WW OP WWW fimmum” (WWW (we m W aware Tbmmwe MM vmmsemwm «Dumflmag m ' * WK)va pm “MC Maw 0W WW6 :&©CA(LW ’( um NOW) “OM is suwwar mnm 09 AWL Qbmpmhmwe 18%va Umbvw”. Amm, WW) 1&8 OWNER En M 31012 Th WOxVK- WWW va WMS wwmmty mm (mock M3 “WWW mum/I. WW \5 MW \W mm ldm W % sow-mm wmem m WWW mm) w mg anfif/Img WWW zm’Jr momma) § mwwav, W M mm“ (Ms mww 1W, , "KM paw 3% 9mm mm mam ‘ WWW, +:V£/)Ir “fiwusxm Msmmw (Lqu vapW’” «D lA’YWf gushm‘ Wm “flaw law 0MB pm W'flw mm AM Wow, 9? cm VUMULU “N106! woman? rf MM was beam/n cw WXW WU: mew. dcmmam vs‘ IMQMZC~ {9 \Wu mm dbmmaw, We mmmhwmfi “ mam 10mm m M m WU WM “Mb; WWAOUH «M 6m sqmm} O4? Mthm wLWABWMz. H’ngg mm mm (ESQ/MM mtnfimew/g MW W Qflh—Mmmnmq Dom Wm 71; . 9% MW (Wm WM: a? 931 NWQ MW, (W m pawwx Maw 1020ng: 06mth mm mirqu 00le Wacky” WWW/W mgag my; thEKVBMmdU (pie um weak. Hts lnwm fumfmzk MW wmgwjm «M WWW g: m w (low 30 W mm [mud in MW MM mg (MM 80 mowfl “®l\)t\\1gd".mc( (MIL m dwamgMetmmflflgh @(bpeflh WOMS CWB smmmg WWW 44/142 momma/m ©€ W dumm 0U wnu‘Vz/W WW” m Chm MW. and W (M MWth m 'thwpmm,” 4' m me Mew {>bede WW Wrwmomm qA/Low Wow 60 mm YMXDWS 0? Vlwa/Ul WW WQD MLQ ‘JYb db MM wax/Lam mum/kc) wmqfw may Tb mum m VW‘OW Wm %,Wm/ma)bowa, )3 W H134 pow WW pm PM a; m _;%pW(’/Uz><s\m 94> w (New. Ya mum UMPMMZQ haw mm m (WW W about} WWW/1, TM mm TAWTEB m LOW 62$ Wmm meme (5% Wm U; mm gem '03 OK MW {>19 "()6me db/MIndfiW’. 50 W mm mm Maurde ,wmm “ YMHH wvw Sb (Hie, Wow WV 56 mm mm)” DDT 4m WM? {DDWWLS ‘2' I Wé (WM/MW 8:ij Wm mom 4w gamma w wommfls Mm mm 3mg©w mu (wme PHAT 2‘? A”: ma Mauggfafl m Wm M magmng W 45w; (151,3 (yum & ‘Qvawx ,ommmmm NW ox dxchmmtg 3MW (L Momsgw wwgad Wmmwgkm (u Wuua, amm MOW) W. W“? E83560 WW (U mamhwd; MWUCCHCQQL 'Wm WM QQ Wm WWW web WWW} um WWW. IDMQICCU , Wm 00 ULLO ha mm two m (mam Tm u \;5 may OWDW; mink: (mg ‘ g m agsaw m Q i[mega/MAO) hm 14m maxi op rmmka/ 2% (6 UN ‘ l E M\ WWW “W W Wm 10 V5 g; w W me %~ \ :1. " ‘Mv. Mia (LW ._ 2.1m . 4d,. \ > r VUKSM VLULM) flg‘ffl w? )Wnyo/DM/r'cisw [and 1‘ : ,LYJ . ; 1. 6:1; WM? i ~‘7 / ’v’ . 'a\.\.,i\ 7., (Emu/L4»? 1"“) ‘ ' ‘ - ' f v , w _ , f'}"r1JM ,MVm 49413-1 .{GP‘Q SB.\O:KA'V 7, Wag); Cf/L’Q'u" ni/‘7g vi): \ , r C , :0 E" jx‘AfiW/wa AJ u v l ’\ Q7 ’a‘rrci’ilfia 43th dfi'm'fl; Cm mai’s‘;{ Cyfirf'wfig ,i-m. WM (:10 inn x‘cLQ,. (Mai-‘1 LAQLCLf‘),. L‘FL (11(1de (inffii flex/Va fix {ix/g ‘(C H4 7, 7 if v if jggdgjfi; 73’4")?” [Cd 7mg, $1,) $14“ JP, DUO C £1th (0 7("r‘3r1 {NW 7 THU? if, wcrmck .rm‘flx Mex 1&2..~3Qex;3c' G. Elam may» ’ '31:» \Cmfll‘ifl m-) J (“Urea w, Rafi ' - \ . fl; ' -.-. v V - . m "” a »\ \Wu G i 1 t can}; 5101,042/(M3’4V I, , HKQIQ WILL/q ‘J c H ugm a; 7’(-¢g:'\g,4 My: p me «gm/xv Lgimam an) okagxrkz / 0' a P <,2\)Q-./LAA./'- / guru {9&1 / (.,\._D(3)—::> Lu? C3 my!) 9 ,_ URL/x (Li (flu%CL1,;fx(; listmflm ‘ 3,1" , "' ‘ n I ‘ {7 r ‘ L3 L AA”? Mia 64,“ JC‘LMLW $30 r char“ '5 ham/z; .L 'f’t/w .* 9 r4 mu 7 ‘ofifi'r. uzdf‘n', my _"{"x‘»~J jflgi‘mv , QC] Lug/(AJJ'I? Wk 12+: (1:;J;";M‘/\yg/yq'(;fil [’35 “A,” {h 0/ nah Lééarx/mmxi‘ A“ ’7‘ WL Rip-Mme Ame m W 1% N‘Q/‘(TK SPU- “Jr 1' €”>‘§\ HQ “7"? (WV WM 02. (a Pamgm (EPPW 3 :.~\,/~i 12d“ '91 o ILZ, tux V; of (gum m3 ,uJJi‘ M3244 Hm Sim/«AX f’lficiufispfi . r\ ' V * Q7? /‘~—'\~L"‘~- , "o r' VFW/:7 17Msz {Alix/M44». afifi (LO {Pylfnmlffi hi “(J-Rafa L‘ .1 .. . - , Mt. <1 UN W15 034w. U8, mm; A“ womb“, :50 Y avg =: a "v '\ v ' '\. ( 7;! 1 WV} FJ~/_/\_—\_/‘i wow/r“; ;;,x {Ayrfilgjrx (1/1.:- ‘w-"', M {(4:64)va 43(lé’kv'0 -:. \ , fl , a , '/ J 4—» . , \.»' \, <’ 6'14: bu: # 1-5? 5;} ’3' R «U 0:44.41“ W, Lam-:3 Lang-,LJ-J lit/~er ., M1,; 1‘ ,, 1/0,..viw'ivfi(J 11::- r .I‘ , ‘3 (MA/"‘1 he: 5' ti UH? (if? ‘ /- [AdjzflHS I) (/ (47 (Via V? [rigf‘u’tl‘jd’ r: L 5": 02/1/1/‘74/U :16: M1329}; 1 “W423 5/ vv’ «LEWEZJJLM— :3; z" rm “1m. a £ng “‘31” J b (:71sz I’ "7 J 1’ 47"»: ,5: ' . 1‘. v , / , VA,:>’t/V f ; .4, 9" .27 t‘ ._'»}/Lr-—W7 - k7 <‘ [ five/p; Lvif’akfl / 54/19., (M ¢:./_.~~,. 6““ .v r; ,vj/J: /Q~,zv4ulf ‘ TN ' V I] - [$.44 ,3 495(1 'f1- VL'\.7.{/\,Ibv 54/ ,_-J .u- u»; 2- «(743’ 1‘ 1-: M, MAJ/g 32/34» W V a x I .r 1 ' L z 7 "3-071 3 "F51 "a ""4 "i." , r4 QW'Z/ a1». ' M-J (,1 ,‘4/\_ fin/*2 g; fix/c mum JAR/j ’ M1 (111/! 3 , J’J—t I ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern