October Review Session

October Review Session - 12 ni3 mang2 bu4 mang2 Are you...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
October Review 1. ? ? ? , wang2 xian1 sheng1 Mr. Wang, ? ? ? ? ? ? ni3 shi4 lao3 shi ma? Are you a teacher? ? , bu4, no; ? ? ? ? ? ,   wo3 bu4 shi4 lao3 shi, I am not a teacher; ? ? ? ? , wo3 shi4 xue2 sheng1; I am a student. ? ?   ni2 ne? 2. ? ?   Mr. xian1 sheng1 Xiao3 jie3 ? ?   Miss; young lady ? ?   qing3 wen4, May I ask… ?   qing3, please( polite form of request) 3. ? ? ? ? ? . Wo3 shi4 mei3 guo2 ren2. I am an American. 4. . ? ? ?   yi2 ge4 ren2, a person. ? ? ? ? , yi2 ge4 xue2 sheng1. A student. 5. ? ? ? ? yi2 ge4 ping2 guo3 , an apple. ? ? ? ? ? .yi2 ge4 xiao3 nv3 hai2. A little girl. 6. ? ? ? ? ? ? ? ? zhe4 ge4 nan2 hai2zi shi4 shei2? Who is this boy? 7. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? zhe4 ge4 nv3hai2 zi shi4 ni3 mei4mei4 ma? Is this girl your younger sister? 8. ? ? mei3mei, younger sister, ? ? di4 di, younger brother, 9. ? ? jie3 jie, older sister, ? ? ge1 ge, older brother. 10. ? ? nv3 er2, daughter, ? ? er2zi, son. 11. ? ? ? ? ? ? ? ,  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ni3 xi3 huan1 chi1 zhong1 guo2 can1, hai2 shi4 mei3 guo2 can1? Does she like to eat Chinese food or American food?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 12. ? ? ? ? ? ni3 mang2 bu4 mang2? Are you busy(or not busy) ? 13. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ma1 ma1 xi3 huan1 bu4 xi3 huan1 chi1 cao3 mei2? Does Mom like eat strawberry or not? 14. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? wang2 xian1 sheng1 jin1 tian1 you3 mei2 you3 shi4? Does Mr. Wang have anything to do today? 15. ? ? ? ? ? ? ? ( ? ? = ? ? ? ) shei2 xi3 huan1 chi1 zhong1 can1? Who like Chinese food? 16. ? ? ? ? How does it sound? Is it ok? ? ? ? , Kan4 dian4 shi4, watch TV, ? ? ? kan4 dian4 ying3, watch a movie; 17. ? ? ,kan4 shu1, read books. ? ? chang2 chang2, often/always 18. ? ? qian2 tian1, the day before yesterday , ? ? yesterday zuo2 tian1 , ? ? today, jin1 tian1 , ? ? ming2 tian1, tomorrow , ? ? hou4 tian1, the day after tomorrow , 19. Do you like it? Ni3 xi3 huan1 ma? 你你 欢欢 你 October Review 20. I'm hungry/ thirsty. Wo3 e4 le/ Wo3 ke1 le. 欢欢欢 你 欢欢欢 你...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

October Review Session - 12 ni3 mang2 bu4 mang2 Are you...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online