OUMH1603 - Tugasan Kemahiran Pembelajaran Abad 21 - 2.1.docx - ISI KANDUNGAN 1 PENGENALAN 2 2 ISU ALAM SEKITAR 3 2.1 Bahagian A \u2013 Pemilihan Isu

OUMH1603 - Tugasan Kemahiran Pembelajaran Abad 21 -...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

ISI KANDUNGAN 1. PENGENALAN 2 2. ISU ALAM SEKITAR 3 2.1 Bahagian A – Pemilihan Isu Pencemaran Sungai 2.1.1 Pencemaran Sungai 2.1.2 Pencemaran Sungai Dari Aktiviti Industri 4 2.1.3 Pencemaran Sungai Akibat Dari Pengurusan 6 Sisa Pepejal Penempatan 2.2 Bahagian B – Video Konsep Pendidikan Warganegara Global (GCED) 7 Dan Isu Pencemaran Sungai 2.2.1 Video Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED) 2.2.2 Video Isu Pencemaran Sungai 9 2.3 Bahagian C – Bagaimana Konsep Utama Tiga Dimensi Memberi 10 Manfaat Bagi Menyelesaikan Isu Alam Sekitar 2.3.1 Huraian Tiga Dimensi Konsep Utama Pendidikan Kewarganegaraan 11 Global (GCED) Dalam Menyelesaikan Isu Alam Sekitar 2.3.2 Cadangan Dan Metadologi Penyelesaian Isu Alam Sekitar 13 3. KESIMPULAN 17 4. REFLEKSI KENDIRI 18 5. BIBLIOGRAFI 20
Image of page 1
2.0 ISU ALAM SEKITAR 2.1 Bahagian A - Pencemaran merupakan antara isu alam sekitar, akan dibincang pada tajuk berikut ; 2.1.1 Pencemaran Sungai Pencemaran sungai dapat didefinisi sebagai menyebabkan sebarang kemasukan bahan asing ke dalam aliran air sungai, yang mana boleh merubah keadaan fizikal atau kimia, seterusnya akan menjadi ancaman serta mengganggu gugat kehidupan manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Takrifan pencemaran di bawah Undang-Undang Malaysia pula ialah, “ “Pencemaran” ertinya apa-apa perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia, biologi atau radioaktif pada mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan bahan buangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah, menyebabkan suatu keadaan yang merbahaya atau mungkin merbahaya kepada kesihatan, keselamatan, kebajikan awam atau kepada binatang, burung, hidup-hidupan liar, ikan serta hidup-hidupan dalam air, atau kepada tumbuh-tumbuhan dan menyebabkan suatu perlanggaran terhadap apa-apa syarat, had atau sekatan yang dikenakan ke atas sesuatu lesen yang dikeluarkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 - Akta 127” (Jabatan Alam Sekitar, 2015). Pencemaran yang keterlaluan dan tidak terkawal akan mengakibatkan tahap kualiti air sungai menurun, ia menjejaskan bekalan air bersih yang disalurkan kepada penduduk setempat dan pengguna lain terutamanya di kawasan bandar.
Image of page 2
Image of page 3

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture