{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chapter1 - 1.0 ARET LEMEYE GR aret zamana bir veya birden...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.0 İŞARET İŞLEMEYE GİRİŞ İşaret, zamana, bir veya birden fazla bağımsız değişkene bağlı olarak değişen fiziksel bir büyüklüktür. Matematiksel olarak bir işaret, 2 2 ) , ( 2 ) ( y x y x z t t x + = = (1.1) şeklinde bir veya birden fazla değişkene bağlı olarak değişen bir fonksiyon ile ifade edilebilmektedir. Ancak, doğada matematiksel bir fonksiyon ile tanımlamayan işaretler de mevcuttur. Ses, EKG (Elektro-kardiyogram) ve EEG (Elektro-ensefelogram) işaretleri bu türden işaretlerdendir. Bu işaretler bilgi içerdikleri halde, karmaşık yapılarından dolayı matematiksel bir fonksiyon ile ifade edilemezler. Bir işaret matematiksel olarak ifade edilebileceği gibi grafiksel olarak da ifade edilebilmektedir. Aşağıdaki şekilde zamana bağlı olarak değişen bir işaret gösterilmektedir. 0 20 40 60 80 100 -5 0 5 t x(t) Şekil 1.1 - Bir işaretin zamana göre değişiminin grafiksel ifadesi 1.1 İşaretlerin Sınıflandırılması İşaretler, sürekli zaman – ayrık zamanlı, analog – sayısal, periyodik – periyodik olmayan, deterministik – rasgele, nedensel (sağ taraflı) – sol taraflı ve çift simetrik – tek simetrik olmak üzere sınıflandırılırlar. Sürekli-zaman işaretleri (Continuous-time signals) : Sürekli-zaman işaretleri, belli bir zaman aralığındaki bütün değerler için tanımlı işaretlerdir. Sürekli-zaman işaretlerinde değişken için yaygın olarak t parametresi kullanılmaktadır. ) , ( , ) ( 1 b a t e t x t = - ) , ( ), cos( ) ( 2 -∞ = t t t x π 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sürekli-zamanlı Ayrık-zamanlı Analog Sayısal Periyodik Periyodik olmayan Deterministik Rasgele Sağ-taraflı(Nedensel) Sol-taraflı Çift-simetrik Tek-simetrik İŞARETLER Şekil 1.2 - İşaretlerin sınıflandırılması Ses, EKG ve EEG işaretlerinin zamana göre değişimleri birer sürekli zaman işaretidir. MATLAB ortamında sürekli zamanlı bir işaret tanımlamak mümkün değildir. Ancak istenilen zaman aralığında çok yüksek bir örnekleme oranı seçilerek sürekli zamana yaklaşmak mümkündür. Şekil 1.3’te ) 10 / sin( ) ( 5 / t e t x t - = işaretinin [0, 30] zaman aralığındaki grafiği gösterilmektedir. 0 5 10 15 20 25 30 0 0.05 0.1 0.15 0.2 t x(t) Şekil 1.3 - ) 10 / sin( ) ( 5 / t e t x t - = işaretinin zamana göre değişimi 2
Background image of page 2
Ayrık-zamanlı işaretler (Discrete-time signals) : Ayrık-zamanlı işaretler, yalnızca belli zamanlarda tanımlı işaretlerdir ve genellikle sürekli-zaman işaretlerinin belli zamanlarda örneklenmesinden elde edilirler. Ayrık-zamanlı işaretlerde değişken için yaygın olarak m , n, k ve l parametreleri kullanılmakta ve sürekli zamandan farklı olarak bu değişkenler genellikle köşeli parantez içerisinde gösterilmektedir. Grafiği Şekil 1.3’te gösterilen ) 10 / sin( ) ( 5 / t e t x t - = işaretinin t = 0, 1, 2, ..., 30 noktalarında örneklenmesiyle elde edilen işaret ) 10 / sin( ] [ 5 / n e n x n - = Şekil 1.4’de gösterilmektedir. 0
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

Chapter1 - 1.0 ARET LEMEYE GR aret zamana bir veya birden...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online