Chapter1 - 1.0 ARET LEMEYE GR aret, zamana, bir veya birden...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1.0 ARET LEMEYE GR aret, zamana, bir veya birden fazla bamsz deikene bal olarak deien fiziksel bir byklktr. Matematiksel olarak bir iaret, 2 2 ) , ( 2 ) ( y x y x z t t x + = = (1.1) eklinde bir veya birden fazla deikene bal olarak deien bir fonksiyon ile ifade edilebilmektedir. Ancak, doada matematiksel bir fonksiyon ile tanmlamayan iaretler de mevcuttur. Ses, EKG (Elektro-kardiyogram) ve EEG (Elektro-ensefelogram) iaretleri bu trden iaretlerdendir. Bu iaretler bilgi ierdikleri halde, karmak yaplarndan dolay matematiksel bir fonksiyon ile ifade edilemezler. Bir iaret matematiksel olarak ifade edilebilecei gibi grafiksel olarak da ifade edilebilmektedir. Aadaki ekilde zamana bal olarak deien bir iaret gsterilmektedir. 20 40 60 80 100-5 5 t x(t) ekil 1.1 - Bir iaretin zamana gre deiiminin grafiksel ifadesi 1.1 aretlerin Snflandrlmas aretler, srekli zaman ayrk zamanl, analog saysal, periyodik periyodik olmayan, deterministik rasgele, nedensel (sa tarafl) sol tarafl ve ift simetrik tek simetrik olmak zere snflandrlrlar. Srekli-zaman iaretleri (Continuous-time signals) : Srekli-zaman iaretleri, belli bir zaman aralndaki btn deerler iin tanml iaretlerdir. Srekli-zaman iaretlerinde deiken iin yaygn olarak t parametresi kullanlmaktadr. ) , ( , ) ( 1 b a t e t x t =- ) , ( ), cos( ) ( 2 - = t t t x 1 Srekli-zamanl Ayrk-zamanl Analog Saysal Periyodik Periyodik olmayan Deterministik Rasgele Sa-tarafl(Nedensel) Sol-tarafl ift-simetrik Tek-simetrik ARETLER ekil 1.2 - aretlerin snflandrlmas Ses, EKG ve EEG iaretlerinin zamana gre deiimleri birer srekli zaman iaretidir. MATLAB ortamnda srekli zamanl bir iaret tanmlamak mmkn deildir. Ancak istenilen zaman aralnda ok yksek bir rnekleme oran seilerek srekli zamana yaklamak mmkndr. ekil 1.3te ) 10 / sin( ) ( 5 / t e t x t- = iaretinin [0, 30] zaman aralndaki grafii gsterilmektedir. 5 10 15 20 25 30 0.05 0.1 0.15 0.2 t x(t) ekil 1.3 - ) 10 / sin( ) ( 5 / t e t x t- = iaretinin zamana gre deiimi 2 Ayrk-zamanl iaretler (Discrete-time signals) : Ayrk-zamanl iaretler, yalnzca belli zamanlarda tanml iaretlerdir ve genellikle srekli-zaman iaretlerinin belli zamanlarda rneklenmesinden elde edilirler. Ayrk-zamanl iaretlerde deiken iin yaygn olarak m , n, k ve l parametreleri kullanlmakta ve srekli zamandan farkl olarak bu deikenler genellikle keli parantez ierisinde gsterilmektedir. Grafii ekil 1.3te gsterilen ) 10 / sin( ) ( 5 / t e t x t- = iaretinin t = 0, 1, 2, ..., 30 noktalarnda rneklenmesiyle elde edilen iaret ) 10 / sin( ] [ 5 / n e n x n- = ekil 1.4de gsterilmektedir....
View Full Document

This note was uploaded on 12/04/2011 for the course MATHEMATIC 965869 taught by Professor Metinüke during the Spring '11 term at Istanbul Bilgi University.

Page1 / 24

Chapter1 - 1.0 ARET LEMEYE GR aret, zamana, bir veya birden...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online