Chapter2 - 2.0 AYRIK-ZAMANLI SSTEMLER Giri iaret ya da...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2.0 AYRIK-ZAMANLI SSTEMLER Giri iaret ya da iaretleri zerinde nceden tanml birtakm ilemler yaptktan sonra k iaret ya da iaretleri reten dzeneklere sistem ad verilmektedir. Ayrk zamanl iaretleri ileyip yine ayrk zamanl iaret reten sistemlere de ayrk-zamanl sistemler denilmektedir. ekil 2.1de ayrk-zamanl bir sistemin blok diyagram gsterilmektedir. ekil 2.1 Ayrk-zamanl bir sistemin blok diyagram eklinde gsterimi Matematiksel olarak herhangi bir D sistemi, ] [ ] [ n y n x D (2.1a) veya ]} [ { ] [ n x D n y = (2.1b) eklinde tanmlanmaktadr. rnek 2.1 : Giri k bantlar aada verilen sistemlere - = taktirde aksi , 3 3 , ] [ n n n x giri iareti uygulandnda kta elde edilecek iaretleri hesaplayalm. (a) ] 1 [ [n]- = n x y (b) - = +- +- + = = n k n x n x n x k x n y ... ] 2 [ ] 1 [ ] [ ] [ ] [ zm 2.1 : (a) -- = - -- =- = taktirde aksi , 4 2 , 1 taktirde aksi , 3 1 3 , 1 ] 1 [ ] [ n n n n n x n y (b) - = +- +- + = = n k n x n x n x k x n y ... ] 2 [ ] 1 [ ] [ ] [ ] [ k iaretini (- , -3), [-3, 0), [0, 3) ve [3, ) aralklar iin ayr ayr hesaplayalm. - =- = = = = - < < - n k n k k x n y n ] [ ] [ 3 2 12 2 ) )( 1 ( 2 4 . 3 ] [ ] [ 3 2 3 3 3 n n n n k k k x n y n n k n k n k-- =---- = = = = < - - =- =- = Ayrk-Zamanl Sistem x [ n ] y [ n ] 25 2 12 2 ) 1 ( 2 4 . 3 ] [ ] [ ] [ ] [ 3 2 1 3 3 + + = + + = + = = < =- =- = n n n n k x k x k x n y n n k k n k 12 2 4 . 3 2 2 ] [ ] [ ] [ ] [ 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 = = = + = + = = = =- = =- =- = k n k k n k k n k k k k x k x k x n y n [-3, 0) ve [0, 3) aralklarndaki zm birletirerek k iaretini, < - + +- < < - = 3 , 12 3 3 , 2 ) )( sgn( 12 3 , ] [ 2 n n n n n n n y eklinde yazabiliriz. imdi de k iaretini MATLAB kullanarak n = [-10,10] aralnda hesaplayalm. % Giri iaretinin pozisyon vektr ve rnek deerleri. n = -10:10; x = [zeros(1,-3-n(1)) abs(-3:3) zeros(1,max(n)-3)]; N = length(x); % rnek says. y = zeros(1,N); % k iaretini tanmla. % k iaretini verilen bantaya gre hesapla. for i = 1:N, y(i) = sum(x(1:i)); end Bu kod fragman altrldktan sonra k iareti, ,...] 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 9 , 7 , 6 , 6 , 5 , 3 , , , , , , , [..., ] [ = n y olarak bulunur. 2.1 Ayrk-Zamanl Sistemlerin Blok Diyagramlarla Gsterilmesi aret toplayc (Signal Adder) : aret toplayc, ayrk-zamanl iki giri iaretinin toplamn hesaplayp k olarak veren bir sistemdir. Bir iaret toplaycnn blok diyagram ekil 2.2de gsterilmektedir....
View Full Document

This note was uploaded on 12/04/2011 for the course MATHEMATIC 965869 taught by Professor Metinüke during the Spring '11 term at Istanbul Bilgi University.

Page1 / 25

Chapter2 - 2.0 AYRIK-ZAMANLI SSTEMLER Giri iaret ya da...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online