KHUNG CHƯƠNG TR�NH TEACHERSparty

KHUNG CHÆ¯Æ NG - KHUNG CHNG TRNH TEACHERS PARTY Thi gian 16h30 ngy 18 thng 11 nm 2011 a im 802C Tuyn b l do(gii thiu chng trnh t chc nhn dp

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KHUNG CH NG TRÌNH TEACHERS’ PARTY ƯƠ Th i gian: 16h30 ngày 18 tháng 11 năm 2011 Đ a đi m: 802C Tuyên b lý do (gi i thi u ch ng trình t ch c nhân d p 20-11 do FMTNewsletter ph i h p ươ ố ợ cùng các clubs trong khoa t ch c), gi i thi u đ i bi u Cô Đ Th Hà Lan: tr ng khoa QU n tr kinh doanh và du l ch ưở CÔ Đ Vân anh: phó tr ng khoa QU n tr kinh doanh và du l ch ưở Cô Hoàng Th H ng Giang phó tr ng khoa QU n tr kinh doanh và du l ch ị ươ ưở Chi u clip d n d t vào cu c thi FMT Idol ế Ph n 1: FMT Idol Gi i thi u cu c thi: CU c thi hát karaoke dành riêng cho các giáo viên trong khoa Gi i th ng: do khán gi bình ch n, 1 ti t m c hay nh t s dành đ c ph n quà đ c bi t t ưở ế ấ ẽ ượ ệ ừ ban t ch c. Duy nh t 1 ti t m c. Khán gi s đi n mã s ti t m c vào lá phi u đang c m
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/06/2011 for the course CVN 301 taught by Professor Nlpt during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

KHUNG CHÆ¯Æ NG - KHUNG CHNG TRNH TEACHERS PARTY Thi gian 16h30 ngy 18 thng 11 nm 2011 a im 802C Tuyn b l do(gii thiu chng trnh t chc nhn dp

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online