Bi3PhnI - BI 3: XY DNG NN QUC PHNG TON DN, ANH NINH NHN DN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI 3 : XÂY D NG N N QU C PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN B O V T QU C VI T NAM XÃ H I CH NGHĨA Ệ Ổ I. M C ĐÍCH- YÊU C U - Trang b cho sinh viên nh ng ki n th c c b n v tính ch t, đ c đi m, quan đi m, ế ơ ả n i dung, bi n pháp xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân. - Xây d ng ý th c trách nhi m, t giác tham gia xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân b o v T qu c xã h i ch nghĩa. ệ ổ II. N I DUNG 2.1 V trí, đ c tr ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân ư 2.1.1 M t s khái ni m ộ ố - Qu c phòng toàn dân: + Là n n qu c phòng mang tính ch t “vì dân, c a dân”, phát tri n theo ph ng h ng ươ ướ toàn dân, toàn di n, đ c l p t ch , t l c, t c ng và ngày càng hi n đ i, k t h p ch t ch ộ ậ ự ủ ự ư ự ườ ế ợ kinh t v i qu c phòng và an ninh, d i s lãnh đ o c a Đ ng, s qu n lý, đi u hành c a ế ớ ướ ự nhà n c, do nhân dân làm ch , nh m gi v ng hoà bình, n đ nh c a đ t n c, s n sàng ướ ữ ữ ướ đánh b i m i hành đ ng xâm l c và b o lo n l t đ c a các th l c đ qu c, ph n đ ng, ượ ổ ủ ế ự ế b o v v ng ch c T qu c Vi t nam xã h i ch nghĩa. ệ ữ + “N n qu c phòng toàn dân là s c m nh qu c phòng c a đ t n c đ c xây d ng ướ ượ trên n n t ng nhân l c, tinh th n mang tính ch t toàn dân, toàn di n đ c l p, t ch , t l c, ề ả ộ ậ ủ ự ự t c ng.” ự ườ - An ninh nhân dân: + Là s nghi p c a toàn dân, do nhân dân ti n hành, l c l ng an ninh nhân dân làm ế ự ượ nòng c t d i s lãnh đ o c a Đ ng và s qu n lý c a nhà n c. K t h p phong trào toàn ướ ự ướ ế dân b o v an ninh T qu c v i các bi n pháp nghi p v c a l c l ng chuyên trách, nh m ụ ủ ự ượ đ p tan m i âm m u và hành đ ng xâm ph m an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i, cùng ư ậ ự vói toàn dân b o v v ng ch c T qu c Viêt nam xã h i ch nghĩa.” ệ ữ + B ph n c a l c l ng vũ trang nhân dân Vi t nam có vai trò nòng c t trong s ượ nghi p b o v an ninh qu c gia. An ninh qu c gia có nhiêm v : đ u tranh làm th t b i m i ấ ạ âm m u c a ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia, b o v ch đ xã h i ch nghĩa, b o v ư ạ ộ ế ộ Đ ng, chính quy n, các l c l ng vũ trang và nhân dân”. ự ượ N n an ninh là s c m nh v tinh th n,v t ch t, s đoàn k t và truy n th ng d ng n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/06/2011 for the course BA 1111111 taught by Professor 323 during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 7

Bi3PhnI - BI 3: XY DNG NN QUC PHNG TON DN, ANH NINH NHN DN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online