lit.az_andre_morua_tufan

lit.az_andre_morua_tufan - Lit.az-Az rbaycann d biyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lit.az-Az rbaycann d biyyat portal Andre Morua Tufan T rcm : Hamlet Qoca Maskan xarmaq? dey Bertran midt shb t qard. Siz el g lir ki, maskan xarmaq h mi xeyirli olur? M nc , ox yaxn v mehriban dostlar s mimi olurlar, qalan btn c - miyy td is insanlarn mnasib tind sas n maskalar itirak edirl r g r bir d f t sadf n, m cbur olub h mi h qiq ti gizl tdiyimiz adamlara onu dansaq tez peman olarq. Kristyan Menetrye bir hvalat dand: ngilt r d ba vermi bir q zan xatrlayram axta qaz partlaynda umudu, on iki n f r qazma axtann bir knc- nd salamat qalmd Bir h ft orada qaldqdan sonra, qazma- lar gizli il rini etiraf edir Onlar bel fikirl ibl r: ndi ki, lrk qoy r yimizi boaldaq. Sonra gzl nilm z bir v ziyy td xilasedilirl r Qazmalar bir daha grm k ist mirl rmi z bar d ox ey bil n adamlardan h r biri uzaq qarm. Maskalar yenid n taxlm c miyy t xilas edilmidi. B li, dey Bertran t sdiq etdi. Bel hvalatlar olur. Yadmdadr. Afrikaya s yah tim zaman tkrp d n bir etirafn ahidi olmuam. O, boazn t mizl di v t r dddl biz baxd. Q rib burasdr ki, Bertran camaat qarsnda ox x ets d utancaq adamd. O, yersiz shb t ed c yind n qorxurdu. Ancaq h min axam he ki- min mane olmadn grb shb t javam etdi: Y qin ki, m nim 1938-ci ild Fransa C miyy tinin xahii il mhazir oxumaq n Fransann Q rbi v Ekvatorial Afrikasn 1 Lit.az-Az rbaycann d biyyat portal v d nizin o znd ki baqa yerl ri g zdiyim yadnzda deyl. ngil- t r nin, Fransann, Belikann mst ml k l rini (o vaxt h l mst ml k deyirdil r) g zdim, peman olmadm. Bu yerl r ged n az olur, yerli t kilat iil ri adam ah kimi, yaxud, el daha yax- s mehriban dostkimi qarlayrlar hvalatn ba verdiyi ba- laca paytaxtn adn siz dem k ist mir m, nki haqqnda dan- acam adamlar sadrlar. M nim q hr manlarmn biri lli ya- larnda, s liq li, a sal qubernator, ikincisi is onun cavan, sar- n, qaragz, deyib-gl n arvaddr. Shb tin dolaq olmamas n onlar rti olaraq Busardlar adlandraq. Onlar m ni z sa- raylarnda q bul etdl r. Bu, qrmzmtl, qayalarn arasnda tikil- mi kazarma slubunda q ng bir mlk idi: yks k zvql b z - dilmidi. Onlarn evind iki gn yax istirah t etdim. Salonun or-dilmidi....
View Full Document

Page1 / 17

lit.az_andre_morua_tufan - Lit.az-Az rbaycann d biyyat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online