{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lit.az_andre_morua_tufan

lit.az_andre_morua_tufan - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Andre Morua Tufan T rcüm : Hamlet Qoca ə ə — Maskanı çıxarmaq? — dey Bertran Şmidt söhb t qarışdı. ə ə ə — Siz el g lir ki, maskanı çıxarmaq h miş xeyirli olur? ə ə ə ə ə M nc , ə ə çox yaxın v mehriban dostlar s mimi olurlar, qalan bütün c - ə ə ə miyy td is insanların münasib tind sas n maskalar iştirak ə ə ə ə ə ə ə edirl r… g r bir d f t sadüf n, m cbur olub h miş h qiq ti ə Ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə gizl tdiyimiz adamlara onu danışsaq tez peşman olarıq. ə Kristyan Menetrye bir hvalat danışdı: ə — İngilt r d baş vermiş bir q zanı xatırlayıram… Şaxta qaz ə ə ə ə partlayışında uçmuşdu, on iki n f r qazmaçı şaxtanın bir künc- ə ə ünd salamat qalmışdı… Bir h ft orada qaldıqdan sonra, qazma- ə ə ə çılar gizli işl rini e’tiraf edir… Onlar bel fikirl şibl r: “İndi ki, ə ə ə ə ölürük qoy ür yimizi boşaldaq”. Sonra gözl nilm z bir v ziyy td ə ə ə ə ə ə xilasedilirl r… Qazmaçılar bir daha görüşm k ist mirl rmiş… ə ə ə ə Özü bar d çox şey bil n adamlardan h r biri uzaq qaçırmış. Maskalar ə ə ə ə yenid n taxılmış c miyy t xilas edilmişdi. ə ə ə — B li, — dey Bertran t sdiq etdi. — Bel hvalatlar olur. ə ə ə ə ə Yadımdadır. Afrikaya s yah tim zamanı tükürp d n bir e’tirafın ə ə ə ə şahidi olmşuam. O, boğazını t mizl di v t r ddüdl biz baxdı. Q rib burasıdır ə ə ə ə ə ə ə ə ə ki, Bertran camaat qarşısında çox çıxış ets d utancaq adamdı. O, ə ə yersiz söhb t ed c yind n qorxurdu. Ancaq h min axşam heç ki- ə ə ə ə ə min mane olmadığını görüb söhb t javam etdi: ə ə — Y qin ki, m nim 1938-ci ild Fransa C miyy tinin xahişi il ə ə ə ə ə ə mühazir oxumaq üçün Fransanın Q rbi v Ekvatorial Afrikasını ə ə ə 1 Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə v d nizin o üzünd ki başqa yerl ri g zdiyim yadınızda deyl. ə ə ə ə ə İngil- t r nin, Fransanın, Belçikanın müst ml k l rini (o vaxt h l ə ə ə ə ə ə ə ə müst ml k deyirdil r) g zdim, peşman olmadım. Bu yerl r ə ə ə ə ə ə ə ged n ə az olur, yerli t şkilat işçil ri adamı şah kimi, yaxud, el daha yax- ə ə ə şısı mehriban dostkimi qarşılayırlar… hvalatın baş verdiyi ba- Ə laca paytaxtın adını siz dem k ist mir m, çünki haqqında danı- ə ə ə ə şacağım adamlar sağdırlar. M nim q hr manlarımın biri lli yaş- ə ə ə ə larında, s liq li, ağ saçlı qubernator, ikincisi is onun cavan, sarı- ə ə ə şın, qaragöz, deyib-gül n arvadıdır. Söhb tin dolaşıq olmaması ə ə üçün onları ş rti olaraq Busardlar adlandıraq. Onlar m ni öz sa- ə ə raylarında q bul etdl r. Bu, qırmızımtıl, qayaların arasında tikil- ə ə miş kazarma üslubunda q ş ng bir mülk idi: yüks k zövql b z - ə ə ə ə ə ə dilmişdi. Onların evind iki gün yaxşı istirah t etdim. Salonun or-dilmişdi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

lit.az_andre_morua_tufan - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online