lit.az_ann_filip - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Ann Filip Bir göz qırpımı T rcüm : Hamlet Qoca ə ə K d r insanı kamillik zirv sind n endirir. ə ə ə ə SPİNOZA I Tez oyanmışam. H l gec dir. Gözümü yumub yenid n yuxuya ə ə ə ə getm k ist yir m, amma bacarmıram. Geniş, dumanlı bir düz ng- ə ə ə ə ahda, gerç klikl xülya arasında qalmışam. Yaxşısı budur lampanı ə ə yandırıb kitab oxuyum, m ni t ng g tirmiş qarma-qarışıq fikirl ri ə ə ə ə ə başımdan qovum, amma yorğunluq m ni kütl şdirir, göz l xatir - ə ə ə ə l r al min dalıram. H rd n bu xatir l r m ni el bürüyür ki, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ömrünün hansı günl rini yaşadığımı unuduram. Amma şüur öz ə işini görür, xatir d n xatir y keçdikc yerimd qurdalanıram, ə ə ə ə ə ə üzümü s nin yastığına t r f çevirir m. B li, yastığını indi d h r ə ə ə ə ə ə ə gec sağ t r fd n yanıma qoyuram. Çevrilib s nin donuq sif tini ə ə ə ə ə ə görür m. Son n f sini ç k nd üzünü boş yatağıma çevirmişdin. ə ə ə ə ə ə 1 Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Açıq gözl rin , sakit, h yata bigan sif tin , h r k tsiz ll rin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ba- xırdım, duyurdum ki, zabsız, qüss siz getmis n. H min gün s n ə ə ə ə ə ə tamaşa etdikc , soyuyub qaxaca dönmüş ll rini oxşadıqca, üz- ə ə ə gözünü sığalladıqca, m n el g lirdi ki, ölm mis n, el bel ə ə ə ə ə ə ə ə uzan- mısan, çim rlikd ki kimi istirah t edirs n. M ni is müqaivm t ə ə ə ə ə ə ə göst r bilm diyim bir axın özü il aparırdı. S n ömürlük dayan- ə ə ə ə ə mışdın, m n is h l h r k t ed bilirdim. Ölüm bizi h miş lik ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ayırmışdı. Gözl rimi açıram, lampanı yandırıram, özümün özüm acıtım ə ə tutur. S h r açılır, amma bu gün d bir xoşb xt hvalat gözl mi- ə ə ə ə ə ə r m. M ni yalnız s n görürdün, s ni is t kc m n. Bu gün ə ə ə ə ə ə ə ə gözl - ə rimin h md mi yoxdur v m n bir boşluqda yaşayıram. Bilirdim ə ə ə ə ki, bel olacaq. H r biri ölüml qol-boyun g l n son günl rd ə ə ə ə ə ə ə s n ə ə baxırdım, m h bb ti görm k ist yirdim, amma gözüm ölüm ə ə ə ə ə ə görünürdü, fikirl şirdim: “M n s n baxdığım kimi s n d m n ə ə ə ə ə ə ə ə bax, axı m n heç olmasa xatir l r qalacaq, s nin is heç n yin ə ə ə ə ə ə ə olmayacaq. H r şey yoxa çıxacaq, heç t s vvürün, x yalın da ol- ə ə ə ə mayacaq. Bir heçlik. S n heçliy qayıdacaqsan”. S n on gözl ə ə ə ə ə 2 Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə baxmaq ist yirdim, h r k tl rini, baxışlarını gözl rim yığırdım. ə ə ə ə ə ə ə Gülüms yirdim ki, s nin t b ssümünü görüm; lini öpürdüm ki, ə ə ə ə ə limi nec öpdüyün bir d baxım. Özüm-özümü arxayın edirdim ə ə ə ə ki, bunlar heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. İst rdim ki, bunlar heç vaxt yadımdan çıxmayacaq....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 76

lit.az_ann_filip - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online