{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lit.az_banin_paris - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Banin (Üm-ül Banu) Paris günl ri ə T rcüm : Hamlet Qoca ə ə Oryan-Ekspress var gücü il oraya — Ümid Yerin t r f ə ə ə ə şütüyürdü. O, qulaqbatırıcı bir uğultu il ir lil yir, relsl rin üz ri ə ə ə ə ə il ə bir yoldan o birisin keç rk n xam at kimi atılıb düşürdü. Qatar ə ə ə özünün cingiltili d mir dili il m n xilasın v xoşb xtliyin yaxın- ə ə ə ə ə ə laşdığını elan edirdi. O m ni dörd illik inqilab dövründ n b ri ə ə ə dağıdılmış bir dünyanın xarabaları arasından ümid işığıma dönmüş bir diyara aparırdı. H l dörd il vv l Qafqaz azad ik n ə ə ə ə ə qohumlarımın bir hiss si buraya g lmiş, m n is Müst qil Az r- ə ə ə ə ə ə baycan Respublikasının naziri olan atamla orada qalmışdım. So- nra is ruslar Qafqazı yenid n z bt etdil r. Atam varlı olduğuna ə ə ə ə gör h bs olundu, m n is on beş yaşımda m cbur n r getm li ə ə ə ə ə ə ə ə ə oldum. Bu d hş tli ill rin n ümidsiz çağlarında bel x yallarda ə ə ə ə ə ə özüm sığınacaq tapır, dünyanı dolaşır, ağlasığmaz, böyük xoş- ə 1 Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə b xtlikl r, uğurlar, q l b l r haqda fikirl şirdim. ə ə ə ə ə ə ə İnsan h yatının h lledici d qiq l rinin n dem k olduğunu axır ə ə ə ə ə ə ə ki, duydum. H min d qiq l r m ni c nn tin qapısına t r f ç kib ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə aparırdılar. H y candan bütün b d nim keyl şmiş, boğazım qu- ə ə ə ə ə rumuş, ür yim is on yeddi yaşlı canımın bütün hikk si il döyü- ə ə ə ə nürdü. P nc r d n çöld axan h yata baxır, h y candan korlaş- ə ə ə ə ə ə ə ə dığıma gör ş h r trafının tör-töküntül rini d sez bilmirdim. ə ə ə ə ə ə ə M n acaq öz x yallarımı soyuq, yarıac, qüss li keçmişimd n m ni ə ə ə ə ə xilas ed c k sığınacağımı gör bilirdim. Daim arzuladığım uğur v ə ə ə ə q l b l ri az vaxtdaca l keçir c k v onları daha heç vaxt ə ə ə ə ə ə ə ə ə ld n ə ə verm y c kdim. n böyük q l b is artıq m niml idi: Ümid ə ə ə Ə ə ə ə ə ə ə Ye- rin g lmişdim. Qafqazdan İstanbula qaça bilmiş, İstanbulda is ə ə ə rim yalançı v dl r verib aradan çıxa bilmişdim. O m niml ə ə ə ə ə ə yeni- d n görüşm k arzusunda olsa da, m n onu bird f lik itirm k ə ə ə ə ə ə ist y- ə irdim. Zavallı kişi o da m nim kimi qurbanlıq idi — bizi z r k ə ə ə ə ir lil y n Tarixin qurbanı idi. Lion vağzalının qübb si qatarı öz ə ə ə ə qanadı altına alır v öz kölg sind gizl dir. Sür t azalır, lap yava- ə ə ə ə ə şıyır v n hay t qatar dayanır, az qala ür yim d dayanır. El bil ə ə ə ə ə ə 2 Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə son n f simi verir m. Yox, ölmür m, s - s , s nd l y - ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə s nd l y ə ə ə ə s kiy düşür m. Ayaq üst qala bilir m v n hay t göz yaşlarıms kiy düşür m....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

lit.az_banin_paris - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online