lit.az_gi_de_mopassan_kend

lit.az_gi_de_mopassan_kend - Lit.az-Azrbaycann dbiyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Gi de Mopassan K nd s f r ə ə ə ə T rcüm : Hamlet Qoca ə ə Beş aydan b ri Düfurlar ail si xanım Düfur Petrolinin ad ə ə gününd Paris trafındakı m nz r li yerl rd n birind nahar et- ə ə ə ə ə ə ə ə m yi q rara almışdı. S f ri çoxdan, s birsizlikl gözl yirdil r, ə ə ə ə ə ə ə ə t ’yin olunmuş günün s h ri hamı erk n qalxmışdı. ə ə ə ə C nab Düfur süd satanın arabasını kiray götürmüşdü, özü ə ə sürürdü. Araba iki t k rli idi, t rt mizdi. Üst örtüyü dörd d mir ə ə ə ə ə dayağın üz rin b rkidilmişdi, yanları p rd li idi, amma p rd l ri ə ə ə ə ə ə ə ə yığmışdılar ki, traf yaxşı görünsün. T kc arxa t r fin p rd si ə ə ə ə ə ə ə yığılmamışdı. Bayraq kimi yell nirdi. ə Arvad rinin yanında oturmuşdu, qırmızımtıl ip k don geymiş- ə ə di, gözl ri gülürdü. Arxada iki k tilin üstünd qoca n n v g nc ə ə ə ə ə ə ə bir qız oturmuşdu. Ortada sarı bir oğlan başı da görünürdü. K til ə olmadığından o, arabanın oortasında qıçlarını qatlayıb oturmuş- du, t kc başı görünürdü. ə ə Şan-Elize prospekti il gedib, Mayyo qapısını keç nd n sonra ə ə ə trafı tamaşa el m y başladılar. ə ə ə ə Nöyi körpüsün çatanda c nab Düfur dill ndi: ə ə ə — Axır ki, k nd yerin çatdıq. ə ə Onun bu x b rdarlığından sonra arvadı m mnun-m mnun t - ə ə ə ə ə bi t tamaşa el m y qurşandı. ə ə ə ə ə Kurbövüa meydanında getdikc genişl n n üfüqi görüb sevindi- ə ə ə l r. Orada, sağda z ng qüll si ucalan Arjantöy q s b si, yuxarı ə ə ə ə ə ə t r fd Sanua t p l ri v Mulen d’Orjemon görünürdü. Solda Mar- ə ə ə ə ə ə ə li su k m ri s h r gün şinin işığında b rq vururdu. Uzaqdan Sen ə ə ə ə ə ə Jermen t p si göz çarpırdı. Qarşıdakı şumlanmış torpaqlardan ə ə ə bilinirdi ki, Yeni Korley qalası yaxınlıqdadır. Lap uzaqda, k ndl - ə ə rin v tarlaların arxasında dumana bürünmüş bir yaşıllıq, meş ə ə görünürdü. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Gün ş yandırmağa başlayırdı, toz qaxıb arabadakıların gözün ə ə dolurdu. Yol, çılpaq, çirkli v üfun tli bir k ndin ortasından ke- ə ə ə çirdi. K nd el bil cüzam düşmüşdü, evl ri d çürüdüb dağıtmışdı. ə ə ə ə ə H r t r fd t rk edilmiş, dağıdılmış evl rin q f s si, yaxud pulsuz- ə ə ə ə ə ə ə ə ə luq üzünd n tikliib başa çatdırılmamış daxmaların çılpaq, damsız ə divarları görünürdü. H rd n uzaqlarda, çöld uca fabrik bacaları göz çarpırdı, el ə ə ə ə ə bil onlar bu çürük torpağın yegan bitkil ri idi. Burada bahar ə ə kül yi neftin, müxtflif süxurların iyini başqa, daha murdar bir iy ə ə qarışdırıb trafa yayırdı. ə N hay t, Sena çayını ikinci d f keçdil r, körpünün üstünd ə ə ə ə ə ə hamı çayın göz lliyin tamaşa edirdi. Çay gün ş şüalarının altında
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

lit.az_gi_de_mopassan_kend - Lit.az-Azrbaycann dbiyyat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online