lit.az_jorj_simenon_meqre

lit.az_jorj_simenon_meqre - Lit.az-Az rbaycann d biyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lit.az-Az rbaycann d biyyat portal Jorj Simenon Meqrenin q lyan T rcm : Hamlet Qoca I Saat s kkizin yarsnda Meqre efin otanda idi. sti iyul gn baa atrd. Meqre arxaynlqla kksn trd, sonra saat xa- rb baxd. efl grd, qovluqlar masann stnd n ydrb ayaa qalxd. Qaln rtkl qapn arxasnca rtb gzl m ota- na xd. Otaqdak qrmz krsl r bo idi. Qoca xidm ti z ye- rind , d mir riv li p nc r nin arxasnda oturmudu. Axtar po- lisi idar sinin koridoru kims siz idi. Uzun, isti bir i gn baa atmd. Meqre ad ti zr birba z otana qaytd. Orfevr k sin ba- xan p nc r l r geni aq olsa da otaqdan ttn iyi kilmirdi. O h mi ki kimi qovluqlar masann stnd bir knc qoydu, h l soyumam q lyann p nc r nin qrana dyb boaltd. Qaydb yerind oturdu v ad t n sa li t r fd h mi hazr olan ikinci q lyan gtrm k ist di. Q lyan yerind yox idi. Meqrenin q lyan vard. Biri klqa- bnn yannda idi. Amma indi axtard sevimli q lyan, h v sl smrdy, h mi z il gtrdy iri q lyan yerind deyildi. H m n q lyan on il vv l arvad ad gnnd balamd. Meq- renin khn , sevimli q lyan yoxa xmd. O, cibl rini std n yoxlad, sonra ll rini cibl rin soxdu. Qara m rm r sobann stn baxd. slind h l ox nigaran deyildi. Q lyanlarndan birini gec tapmas adi haldr. Ota iki- d f fr- land. risind l yumaq n kiik su fontan qurulmu xrda kafn qapsn ab iin baxd. 1 Lit.az-Az rbaycann d biyyat portal tik axtaranlarn hams bel aba olur. z bilirdi ki, gnor- tadan sonra lini yumayb, h m d bir az vv l, saat altdan sonra hakim Kamelyo z ng el y nd h m n q lyan damanda idi. Meqre z ngi basb xidm tini ard: Emil, m n efin yannda olanda otama gir n olmayb? He kim girm yib, c nab komissar. O yen penc yinin, alvarnn cibl rini axtard. Meqre aba olmu adi, gonbul kiil ri xatrladrd. Frlandqca daha ox qzr- d. Meqre keib mv kkill rin bo otaqlarn g zdi. H rd n q lyanlarndan birini unudub onlarn otanda qoyurdu. stirah t vaxt idar d otaqlarn bel bo olmas h m q rib grnr, h m d xo t sir balayrd. Q lyan yoxa xmd. Meqre efin qap- sn dyd. O t z c xmd. Meqre i ri kedi, amma z yax bilirdi ki, q lyan orda da yoxdur. Sat yeddinin yarsnda gnnbilirdi ki, q lyan orda da yoxdur....
View Full Document

This note was uploaded on 12/06/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Zaier during the Spring '11 term at Qatar University.

Page1 / 12

lit.az_jorj_simenon_meqre - Lit.az-Az rbaycann d biyyat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online