{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lit.az_jorj_simenon_meqre

lit.az_jorj_simenon_meqre - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Jorj Simenon Meqrenin q lyanı ə T rcüm : Hamlet Qoca ə ə I Saat s kkizin yarısında Meqre şefin otağında idi. İsti iyul günü ə başa çatırdı. Meqre arxayınlıqla köksünü ötürdü, sonra saatıı çıxa- rıb baxdı. Şefl görüşdü, qovluqları masanın üstünd n yığışdırıb ə ə ayağa qalxdı. Qalın örtüklü qapını arxasınca örtüb gözl m otağı- ə ə na çıxdı. Otaqdakı qırmızı kürsül r boş idi. Qoca xidm tçi öz ye- ə ə rind , d mir ç rçiv li p nc r nin arxasında oturmudu. Axtarış po- ə ə ə ə ə ə ə lisi idar sinin koridoru kims siz idi. Uzun, isti bir iş günü başa ə ə çatmışdı. Meqre ad ti üzr birbaş öz otağına qayıtdı. Orfevr küç sin ba- ə ə ə ə xan p nc r l r geniş açıq olsa da otaqdan tütün iyi ç kilmirdi. O ə ə ə ə ə h miş ki kimi qovluqları masanın üstünd bir künc qoydu, h l ə ə ə ə ə ə soyumamış q lyanını p nc r nin qırağına döyüb boşaltdı. Qayıdıb ə ə ə ə yerind oturdu v ad t n sağ li t r fd h miş hazır olan ikinci ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə q lyanı götürm k ist di. ə ə ə Q lyan yerind yox idi. Meqrenin üç q lyanı vardı. Biri külqa- ə ə ə bının yanında idi. Amma indi axtardığı sevimli q lyanı, h v sl ə ə ə ə sümürdüyü, h miş özü il götürdüyü iri q lyan yerind deyildi. ə ə ə ə ə H m n q lyanı on il vv l arvadı ad gününd bağışlamışdı. Meq- ə ə ə ə ə ə renin köhn , sevimli q lyanı yoxa çıxmışdı. ə ə O, cibl rini üstd n yoxladı, sonra ll rini cibl rin soxdu. Qara ə ə ə ə ə ə m rm r sobanın üstün baxdı. slind h l çox nigaran deyildi. ə ə ə Ə ə ə ə Q lyanlarından birini gec tapması adi haldır. Otağı iki-üç d f fır- ə ə ə landı. İç risind l yumaq üçün kiçik su fontanı qurulmuş xırda ə ə ə şkafın qapısını açıb için baxdı. ə 1 Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə İtik axtaranların hamısı bel çaşbaş olur. Özü bilirdi ki, günor- ə tadan sonra lini yumayıb, h m d bir az vv l, saat altıdan sonra ə ə ə ə ə hakim Kamelyo z ng el y nd h m n q lyan damağında idi. ə ə ə ə ə ə ə Meqre z ngi basıb xidm tçini çağırdı: ə ə — Emil, m n şefin yanında olanda otağıma gir n olmayıb? ə ə — Heç kim girm yib, c nab komissar. ə ə O yen penc yinin, şalvarının cibl rini axtardı. Meqre çaşbaş ə ə ə olmuş adi, gonbul kişil ri xatırladırdı. Fırlandıqca daha ox qızışır- ə dı. Meqre keçib müv kkill rin boş otaqlarını g zdi. H rd n ə ə ə ə ə q lyanlarından birini unudub onların otağında qoyurdu. İstirah t ə ə vaxtı idar d otaqların bel boş olması h m q rib görünür, h m ə ə ə ə ə ə ə d xoş t ’sir bağışlayırdı. Q lyan yoxa çıxmışdı. Meqre şefin qapı- ə ə ə sını döydü. O t z c çıxmışdı. Meqre iç ri keçdi, amma özü yaxşı ə ə ə ə bilirdi ki, q lyan orda da yoxdur. Sat yeddinin yarısında gününbilirdi ki, q lyan orda da yoxdur....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

lit.az_jorj_simenon_meqre - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online