lit.az_marsel_eme_vuivra

lit.az_marsel_eme_vuivra - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Marsel Eme Vuivra T rcüm : Hamlet Qoca ə ə S h r saat altıya yaxın Arsen Müzelye Vyey Vevr düzün ə ə ə g lib ot çalmağa başladı. ə Otluq iki t r fd n çovdar talasının araya ə ə ə aldığı üçkünc dar ağacı ş klind bir razi idi. Vyey Vevr düzünün ə ə ə özü is meş nin iç risin uzanmış, ağacdan t mizl nmiş, bir ə ə ə ə ə ə hekatara yaxın sah ə idi. İri ağacların arasında qalmış bu ə razinin k ə narları sıx kolluq idi. Otluq Müzelyel ə r ail ə sin , ə tarla is ə indörl ə r ail ə sin ə m ə nsub idi. Bu iki ail ə bir kökd ə n olsalar da üç n ə sld ə n b ə ri bir-biri il ə küsülü idil ə r. Ail ə l ə r arasında söz-söhb ə t ikinci İmperiya dövrü (Fransada III Napoleonun hakimiyy ə ti dövrü t ə rc.) bir parça meş ə sah ə si ə ld ə etmiş n ə sil başçısının v ə fatından xeyli sonra baş vermişdi. Arsen iyirmi üç yaşlı, qısaboy, sağlam cüss ə li bir oğlan idi. O,başını qaldırmadan d ryaza güc g lir, otluqdan gözünü ə ə ç kmirdi.Yer çök k v gilli idi, çalaların suyu çox vaxt yayda da ə ə ə qurumurdu. Bu yay yer quru olsa da otu mexaniki otçalanla biçm k ə olmazdı, çünki otçalanın dişl ri dikl r ilişib qırıla bil rdi. Arsen ə ə ə ə d ryazı da ehtiyatla çalırdı ki, k s rin ucu dikl r ilişm sin. O ə ə ə ə ə ə seyr k, çovdar kimi başı toxumlu otları çaldıqca fikirl şirdi ki, bel ə ə ə seyr k otu çalmaq üçün ziyy t ç km y d ym zdi, g r k bu ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yer bir şey k ydil r, ya da çovdar s p ydil r. Bu bar d ail ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə tez-tez fikirl şirdi, amma kinl rin qarışacağından ç kinirdil r. ə ə ə ə ə Sah d ki cılız otu çalıb yığandan sonra Müzelyel r mal-qaranı ə ə ə otluğa buraxardı v mallar da h r d f Mindörl rin tarlasına ziyan ə ə ə ə ə vururdu. S h r saat s kkiz yaxın Arsen özünd n bir neç addım ə ə ə ə ə ə ir lid alçaq otların arası il sürün n iri bir gürz ni görüb lini ə ə ə ə ə ə 1 Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə saxladı. Onun h y candan ür yi sıxıldı v canından q rib bir ə ə ə ə ə ə üşütm keçdi. Bel üşütm ni o ad t n meş nin qalın yerind kol ə ə ə ə ə ə ə dibind n g l n şırıltıları eşid nd duyurdu. Beş yaşında ik n o, ə ə ə ə ə ə kolluqdan çiç k d rdiyi vaxt li il bir ilana toxunmuşdu v h min ə ə ə ə ə ə hadis d n sonra ilan gör nd canından üşütm keçirdi. Gürz ə ə ə ə ə ə azacıq qıvrılalarq, yastı başını qaldırmadan sürünür. Arsen lind ki ə ə çarx daşını kinli-kinli yer atdı, d ryazın sapını lind b rk sıxıb ə ə ə ə ə ir li getdi, ilanın girdiyi ot topasına d ryaz çaldı. Heyvan d ryazın ə ə ə qolaylandığını görüb birc sıçrayışla canını z rb d n qurtardı v ə ə ə ə ə Arsen d ryazı ikinci d f qolaylayınca uzaqlaşıb ir lid ki otluğa...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

lit.az_marsel_eme_vuivra - Lit.az-Az rbaycanın d biyyat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online