lit.az_marsel_eme_vuivra

lit.az_marsel_eme_vuivra - Lit.az-Az rbaycann d biyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lit.az-Az rbaycann d biyyat portal Marsel Eme Vuivra T rcm : Hamlet Qoca S h r saat altya yaxn Arsen Mzelye Vyey Vevr dzn g lib ot almaa balad. Otluq iki t r fd n ovdar talasnn araya ald knc dar aac klind bir razi idi. Vyey Vevr dznn z is me nin i risin uzanm, aacdan t mizl nmi, bir hekatara yaxn sah idi. ri aaclarn arasnda qalm bu razinin k narlar sx kolluq idi. Otluq Mzelyel r ail sin , tarla is indrl r ail sin m nsub idi. Bu iki ail bir kkd n olsalar da n sld n b ri bir-biri il ksl idil r. Ail l r arasnda sz-shb t ikinci mperiya dvr (Fransada III Napoleonun hakimiyy ti dvr t rc.) bir para me sah si ld etmi n sil basnn v fatndan xeyli sonra ba vermidi. Arsen iyirmi yal, qsaboy, salam css li bir olan idi. O,ban qaldrmadan d ryaza gc g lir, otluqdan gzn kmirdi.Yer k k v gilli idi, alalarn suyu ox vaxt yayda da qurumurdu. Bu yay yer quru olsa da otu mexaniki otalanla bim k olmazd, nki otalann dil ri dikl r iliib qrla bil rdi. Arsen d ryaz da ehtiyatla alrd ki, k s rin ucu dikl r ilim sin. O seyr k, ovdar kimi ba toxumlu otlar aldqca fikirl irdi ki, bel seyr k otu almaq n ziyy t km y d ym zdi, g r k bu yer bir ey k ydil r, ya da ovdar s p ydil r. Bu bar d ail tez-tez fikirl irdi, amma kinl rin qaracandan kinirdil r. Sah d ki clz otu alb yandan sonra Mzelyel r mal-qaran otlua buraxard v mallar da h r d f Mindrl rin tarlasna ziyan vururdu. S h r saat s kkiz yaxn Arsen znd n bir ne addm ir lid alaq otlarn aras il srn n iri bir grz ni grb lini 1 Lit.az-Az rbaycann d biyyat portal saxlad. Onun h y candan r yi sxld v canndan q rib bir tm kedi. Bel tm ni o ad t n me nin qaln yerind kol dibind n g l n rltlar eid nd duyurdu. Be yanda ik n o, kolluqdan i k d rdiyi vaxt li il bir ilana toxunmudu v h min hadis d n sonra ilan gr nd canndan tm keirdi. Grz azacq qvrlalarq, yast ban qaldrmadan srnr. Arsen lind ki arx dan kinli-kinli yer atd, d ryazn sapn lind b rk sxb ir li getdi, ilann girdiyi ot topasna d ryaz ald. Heyvan d ryazn qolaylandn grb birc srayla cann z rb d n qurtard v Arsen d ryaz ikinci d f qolaylaynca uzaqlab ir lid ki otlua...
View Full Document

Page1 / 27

lit.az_marsel_eme_vuivra - Lit.az-Az rbaycann d biyyat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online