Lit.az_oruell - Lit.az-Azrbaycann dbiyyat portal CORC ORUELL"Heyvanstan ngilis dilindn evirn Vilayt QULIYEV ngilis yazs Corc Oruellin ad azsayl

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə CORC ORUELL "Heyvanıstan" İngilis dilind n çevir n: ə ə Vilay t QULIYEV ə İngilis yazıçısı Corc Oruellin adı azsaylı Az ə rbaycan intellektuallarına daha çox "1984" romanından tanışdır. Lakin Oruell "1984"-d n o q d r d az populyar olmayan başqa bir satirik ə ə ə ə antiutopiyanın - "Animal farm" - "Heyvanıstan"(roman rus dilin "Skotskiy xutor", "Skotnıy ə dvor", "Ferma "Enimal" v s., türk dilin "Heyvanat ciftliyi", fars dilin "Q leyi-heyvanat" ə ə ə ə ş klind t rcüm edilib. Az rbaycan dilin t rcüm za¬ma¬nı s rin satirik-qrotesk ruhuna ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə uyğun g l n "Heyvanıstan" adı üz ¬rind dayanmaq daha m qs d uyğun sayılmışdır-V.Q.) ə ə ə ə ə ə ə romanının mü l¬lifidir. Bu s ri mü yy n m nada h m d yazıçının avtokratiya v totalitar ə ə ə ə ə ə ə ə ə sistemin ümumil şdirilmiş obrazını yaradan çoxlaylı v monumental "1984" romanı üçün ə ə hazırlıq m rh l si hesab etm k mümkündür. H cmc o q d r d böyük olmayan "Animal ə ə ə ə ə ə ə ə ə farm" romanı il Oruell bütünlükd to¬talitar siyasi t f kkürün, daha konkret m nada is , ə ə ə ə ə ə keçmiş Sovet İttifa¬qının tarixini v sas mövcudluq prinsipl rini b dii c h td n uğurla ə ə ə ə ə ə ə modell şdir bilmişdi. ə ə vv lc bir neç k lm m şhur romanlar mü llifinin h yat yolu haqqında. Ə ə ə ə ə ə ə ə ə Bütün dünyanın Corc Oruell kimi tanıdığı ingilis yazıçısının sl adı Erix Artur Bleyer idi. O, ə 1903-cü ild Hindistanın Benqal yal tind , sonralar "aşağı s viyy li orta t b q " kimi ə ə ə ə ə ə ə ə ə t qdim etdiyi qarışıq ingilis-hind ail sind doğulmuşdu. Ail nin başçısı Riçard Bleyer ə ə ə ə Hindistan mülki xidm tind çalışırdı. Erix Artur bir yaşında ik n anası il birlikd İngilt r y ə ə ə ə ə ə ə ə köçmüş, uşaqlıq v ilk g nclik ill rini burada keçirmişdi. ə ə ə Bleyer 1917-1921-ci ill rd Britaniyanın nüfuzlu t hsil mü ssis l rind n sayılan İton ə ə ə ə ə ə ə kollecind t hsil almışdır. Kolleci bitirdikd n sonra universitetd oxumağa maddi imkanı ə ə ə ə olmadığından sonrakı altı il rzind Britaniya İmperiya polisinin t rkibind Birmada (indiki ə ə ə ə Myanma-V.Q.) xidm t etmişdi. 1927-ci ild özünü tamamil d biyyata h sr etm k q rarına ə ə ə ə ə ə ə ə g ldiyind n dövl t xidm tind n ayrılmışdı. ə ə ə ə ə Birmada çalışdığı ill rd müşahid etdiyi insan tipl ri v şahidi olduğu h yat hadis l ri onun ə ə ə ə ə ə ə ə ilk s rl rinin başlıca mövzusuna çevrilmişdi. 1928-1929-cu ill rd Bleyer "gerç kliyi ə ə ə ə ə ə öyr nm k m qs di" il Parisd yaşamış, Maksim Qorki kimi burada sözün h qiqi m nasında ə ə ə ə ə ə ə ə "h yat universitetl ri" keçmişdi. Ardınca Birma v Paris t ssüratlarını ks etdir n "Edam" ə ə ə əə ə ə (1931), "Paris v Londonla aşağı-yuxarı" (1933), "Birma günl ri" (1934), "Fil ovu" (1936)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/06/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Zaier during the Spring '11 term at Qatar University.

Page1 / 49

Lit.az_oruell - Lit.az-Azrbaycann dbiyyat portal CORC ORUELL"Heyvanstan ngilis dilindn evirn Vilayt QULIYEV ngilis yazs Corc Oruellin ad azsayl

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online