{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lit.az_oruell - Lit.az-Azrbaycann dbiyyat portal CORC...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lit.az-Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə CORC ORUELL "Heyvanıstan" İngilis dilind n çevir n: ə ə Vilay t QULIYEV ə İngilis yazıçısı Corc Oruellin adı azsaylı Az ə rbaycan intellektuallarına daha çox "1984" romanından tanışdır. Lakin Oruell "1984"-d n o q d r d az populyar olmayan başqa bir satirik ə ə ə ə antiutopiyanın - "Animal farm" - "Heyvanıstan"(roman rus dilin "Skotskiy xutor", "Skotnıy ə dvor", "Ferma "Enimal" v s., türk dilin "Heyvanat ciftliyi", fars dilin "Q leyi-heyvanat" ə ə ə ə ş klind t rcüm edilib. Az rbaycan dilin t rcüm za¬ma¬nı s rin satirik-qrotesk ruhuna ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə uyğun g l n "Heyvanıstan" adı üz ¬rind dayanmaq daha m qs d uyğun sayılmışdır-V.Q.) ə ə ə ə ə ə ə romanının mü l¬lifidir. Bu s ri mü yy n m nada h m d yazıçının avtokratiya v totalitar ə ə ə ə ə ə ə ə ə sistemin ümumil şdirilmiş obrazını yaradan çoxlaylı v monumental "1984" romanı üçün ə ə hazırlıq m rh l si hesab etm k mümkündür. H cmc o q d r d böyük olmayan "Animal ə ə ə ə ə ə ə ə ə farm" romanı il Oruell bütünlükd to¬talitar siyasi t f kkürün, daha konkret m nada is , ə ə ə ə ə ə keçmiş Sovet İttifa¬qının tarixini v sas mövcudluq prinsipl rini b dii c h td n uğurla ə ə ə ə ə ə ə modell şdir bilmişdi. ə ə vv lc bir neç k lm m şhur romanlar mü llifinin h yat yolu haqqında. Ə ə ə ə ə ə ə ə ə Bütün dünyanın Corc Oruell kimi tanıdığı ingilis yazıçısının sl adı Erix Artur Bleyer idi. O, ə 1903-cü ild Hindistanın Benqal yal tind , sonralar "aşağı s viyy li orta t b q " kimi ə ə ə ə ə ə ə ə ə t qdim etdiyi qarışıq ingilis-hind ail sind doğulmuşdu. Ail nin başçısı Riçard Bleyer ə ə ə ə Hindistan mülki xidm tind çalışırdı. Erix Artur bir yaşında ik n anası il birlikd İngilt r y ə ə ə ə ə ə ə ə köçmüş, uşaqlıq v ilk g nclik ill rini burada keçirmişdi. ə ə ə Bleyer 1917-1921-ci ill rd Britaniyanın nüfuzlu t hsil mü ssis l rind n sayılan İton ə ə ə ə ə ə ə kollecind t hsil almışdır. Kolleci bitirdikd n sonra universitetd oxumağa maddi imkanı ə ə ə ə olmadığından sonrakı altı il rzind Britaniya İmperiya polisinin t rkibind Birmada (indiki ə ə ə ə Myanma-V.Q.) xidm t etmişdi. 1927-ci ild özünü tamamil d biyyata h sr etm k q rarına ə ə ə ə ə ə ə ə g ldiyind n dövl t xidm tind n ayrılmışdı. ə ə ə ə ə Birmada çalışdığı ill rd müşahid etdiyi insan tipl ri v şahidi olduğu h yat hadis l ri onun ə ə ə ə ə ə ə ə ilk s rl rinin başlıca mövzusuna çevrilmişdi. 1928-1929-cu ill rd Bleyer "gerç kliyi ə ə ə ə ə ə öyr nm k m qs di" il Parisd yaşamış, Maksim Qorki kimi burada sözün h qiqi m nasında ə ə ə ə ə ə ə ə "h yat universitetl ri" keçmişdi. Ardınca Birma v Paris t ssüratlarını ks etdir n "Edam" ə ə ə əə ə ə (1931), "Paris v Londonla aşağı-yuxarı" (1933), "Birma günl ri" (1934), "Fil ovu" (1936) ə ə kitablarını yazmışdı. İkinci kitabından başlayaraq bütün
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern