lit.az_steyenbek - Lit.az Azrbaycann dbiyyat portal Con...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lit.az- Az rbaycanın d biyyat portalı ə ə ə Con Steynbek XRİZANTEML R Ə Q lbid ki boz-xovlu qış dumanı Salinas vadisini h m göyd n, h m d dünyanın qalan ə ə ə ə ə ə hiss sind n ayırmışdı. Qapaq kimi h r t r fd n dağların üstün çökmüş duman böyük vadini ə ə ə ə ə ə ə ağzıbağlı qazana çevirmişdi. Geniş düz ngahlarda kotanların d rin şırımlarda ardıcı qara ə ə torpaq metal kimi parıldayırdı. Salinas çayının enin ə düzül ə n dağ ə t ə yi fermalarda sarı kövş ə nl ə r sanki solğun v ə soyuq gün ş ş ə ə f ə ql ə rind ç ə immişdil ə r, amma dekabrda vadid ə gün ş ş ə ə f ə ql ə ri olmur. Çay boyu uzanan sıx söyüdlüyün sarı yarpaqlarıydı bel parıldayan. ə traf sükut içind ydi, n s gözl nilirdi. Hava soyuq v z rifdi. C nub-q rbd n s n Ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə kül k el gücl ndi ki, fermerl r yaxşı bir yağış yağacağına ümid el dil r, amma dumanla ə ə ə ə ə ə yağış eyni vaxtda g lmir. ə Henri Allenin çayın qırağındakı dağ t yi fermasında xeyli iş görülmüşdü: ot çalınıb ə ə yığılmış, meyv bağı bell nmişdi ki, yağış yağsa, daha d rin getsin. Hündür yamaclardakı ə ə ə ə mal-qaranı tük basmışdı. Çiç klikd işl y n Elisa Allen h y t baxıb, ri Henrinin iş paltarı geymiş iki kişiyl ə ə ə ə ə ə ə ə ə danışan gördü. Üçü d traktor qarajı t r fd , bir ayaqlarını Fordsonun qırağına qoyub, siqaret ə ə ə ə ç k -ç k danışır v maşına baxırdılar. Bir az onlara baxandan sonra Elisa yen öz işiyl ə ə ə ə ə ə ə m şğul oldu. Onun otuz beş yaşı var; arıq üzü ciddidi, gözl ri bulaq suyu kimi t mizdi. Bağda ə ə ə işl y nd geydiyi kostyumda b d ni t crid olunmuş v ağırlaşmış kimi görünürdü, başındakı ə ə ə ə ə ə ə qara r ngli kişi şlyapası gözünün üstün düşmüşdü, ayağında kobud ç km var idi, ə ə ə ə üstüişl m li geyimi qayçı, bel, dırmıq, toxum v lind işl tdiyi bıçaq üçün dörd iri cibi olan ə ə ə ə ə ə velvet döşlükl az qala tamam örtülmüşdü. Ağır d ri lc k geymişdi ki, işl y nd li ə ə ə ə ə ə ə ə zilm sin.Qısa v möhk m qayçıyla xrizanteml rin keç n ilki saplaqlarını k sirdi Elisa, ə ə ə ə ə ə ə h rd n d traktor qarajı t r fd ki kişil r baxırdı. Onun yetkin sif ti ehtiraslı v göz l idi; ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə h tta qayçıyla işl m yind d qeyri-adi bir ehtiras v güc duyulurdu. Onun gücü qarşısında ə ə ə ə ə ə xrizantem çubuqları çox z rif v balaca görünürdül r. Gözünün üstün düş n saç ç ng sini ə ə ə ə ə ə ə lc yin arxasıyla geri el y nd yanağına palçıq yaxdı. Arxada, p nc r l r çatan sıx bitmiş ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qırmızı tirşah çiç kl riyl hat olunmuş s liq -s hmanlı ağ ferma binası yerl şirdi. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə P nc r l ri yaxşı cilalanmış v pill k nin ayaqaltı salınmış t miz v s liq li bir evdi bu. ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/06/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Zaier during the Spring '11 term at Qatar University.

Page1 / 9

lit.az_steyenbek - Lit.az Azrbaycann dbiyyat portal Con...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online