diem%2048%20nam%20thu%20nhat

diem%2048%20nam%20thu%20nhat - Tr-ng i hc Kinh t Quc dn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Líp Tµi chÝnh Tiªn tiÕn §iÓm thi líp tµi chÝnh tiªn tiÕn k48 Ngµy thi: ………………………………. . STT Hä vµ tªn TriÕt KTCT1 KTCT1;20% KTCT 1 GE 1 Nghe 1 Toefl 1 GE 2 1 TrÇn ViÖt Anh 7.6 7 7 8.5 8 7.3 5.1 5 5 6 3.5 6 5.1 2 Anh 7.6 10 6 6.75 7.4 7.3 7.0 9 5 5 4 8 6.5 3 Lª Mai Anh 9.7 10 8 10 8.9 9.0 8.4 8.5 10 9 5.5 9 #VALUE! 4 Anh 7.9 10 7 7.5 8.6 6.7 7.4 9.5 9.5 9.5 7.5 9 #VALUE! 5 NguyÔn V©n Anh 7.6 10 7 7.75 8 6.2 6.3 10 8 9 6.5 9 8.6 6 Anh 7.6 10 7 7 8 7.3 6.6 8 9.5 8 6 9 #VALUE! 7 N«ng ThÞ Quúnh Anh 7.6 10 6 6.5 7.4 7.4 6.4 6 6 6.5 4 6 #VALUE! 8 Chu ThÞ Ngäc BÝch 8.2 8 8 5.5 7.4 6.7 5.8 6 6 7 4 6 5.8 9 NguyÔn §øc B×nh 6.7 10 8 8 7.7 5.3 6.8 9 8 9 6 8 8.1 10 NguyÔn TuÊn 8.8 8 5 5 7.1 6.1 6.7 5 8 7 3.5 7 6.1 11 Hoµng M¹nh 8.8 10 8 9.25 8.6 8.6 7.7 7.5 6.5 7.5 5 8 #VALUE! 12 TrÇn ThÞ Thuú Dung 8.2 8 8 7.5 8.3 7.6 7.2 9 7.5 8.5 5 8 #VALUE! 13 Ph¹m §øc Dòng 5.8 8 7 4.75 6.8 6.1 6.2 5.5 5 5 4 6 #VALUE! 14 NguyÔn Thuú 9.1 10 6 8 8.6 7.7 8.8 9 8.5 9 7 8 #VALUE! 15 NguyÔn ThiÖn Hoµng 9.1 5 4 7.75 8.3 7.3 7.2 9 9 9 6 8 8.2 16 Ph¹m Quang §oµn 7.6 9 4 5.25 7.4 7.0 5.5 7 7 4.5 5 8 #VALUE! 17 NguyÔn ThÕ §øc 7 9 6 6.25 5.6 6.0 4.9 3 3.5 2 2.5 3 #VALUE! 18 Vò Minh §øc 7.3 9 6 7.25 8.3 8.3 7.5 8 9.5 9 6 8 #VALUE! 19 TrÞnh ThÞ Quúnh Giang 7.9 10 8 7.75 7.1 8.0 6.8 9 9.5 9.5 6.5 8 #VALUE! 20 NguyÔn Thanh 7 10 7 6.75 8.6 7.1 7.3 7.5 4 8 4.5 7 #VALUE! 21 Ph¹m §øc H¹nh 7.6 10 9 9 7.7 7.3 6.7 9 7.5 9 5 9 #VALUE! 22 TrÇn Hång H¹nh 8.2 10 6 7.75 8.0 7.6 8.0 9 9 9 7.5 8 8.5 23 NguyÔn ThÞ H¹nh 8.2 10 8 8.5 7.7 6.4 6.1 7 7 5.5 5.5 6 #VALUE! 24 TrÇn ThÞ NguyÖt H»ng 7 8 5 6.25 7.7 6.8 5.8 6 5.5 5 4 5 #VALUE! 25 Hoµng ThÞ H»ng 7.8 10 8 8.25 7.7 6.7 6.3 6 5.5 5 4 7 #VALUE! 26 NguyÔn ThÞ Thu H»ng 7.3 8 8 8 8.3 2.5 6.0 8 7.5 8 5 8 #VALUE! 27 §µo Mai Hoa 8.2 10 8 6 8.3 7.7 6.7 9.5 9 7.5 6.5 9 #VALUE! 28 NguyÔn ThÞ Hoa 9.1 10 8 7 7.1 7.4 7.0 8 4.5 6.5 5 8 #VALUE! 29 Mai Thanh Hoa 7.6 10 7 6.75 8.3 7.7 7.8 7.5 8 8 5.5 7 #VALUE! 30 NguyÔn Thanh Hoa 8.8 10 6 7.5 8.0 7.7 7.3 7 6.5 7 4 6 #VALUE! 31 NguyÔn Lª Hoµng 8.2 8 6 6.25 7.1 6.2 7.0 7 8 7.5 4.5 8 #VALUE! 32 NguyÔn Thu Hång 7.9 10 7 7.25 7.7 8.3 7.0 9.5 9 9.5 6 8 #VALUE! 33 NguyÔn V¨n Hîi 6.1 10 6 4.25 6.5 6.5 5.2 2 4.5 3 2 2 #VALUE! 34 NguyÔn C¶nh Huy 9.1 10 6 8.5 8.6 7.7 7.6 9.5 8 8.5 6.5 9 #VALUE! 35 Vò §¨ng Huy 8.5 10 5 6.75 7.4 7.1 7.1 4.5 4 6 2.5 5 #VALUE! 36 NguyÔn TiÕn Hïng 7.6 10 6 8.25 8.3 6.1 5.9 6.5 8 7 4 8 #VALUE! 37 Bïi ViÖt Hïng 7.9 9 6 6.5 7.1 6.4 6.3 7.5 9 6.5 4.5 8 #VALUE! 38 Ma Thu Lan 6.4 10 6 7.5 5.3 5.6 6.8 6 5 3 5 5 4.9 39 TrÇn Mai Lan 3.4 0.0 40 §Æng Hµ Linh 7.9 10 6 8.75 8.3 7.4 6.9 9.5 5 7 4 7 #VALUE! 41
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/06/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Adam during the Spring '06 term at Neumann.

Page1 / 2

diem%2048%20nam%20thu%20nhat - Tr-ng i hc Kinh t Quc dn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online