{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TOEFL_Class_2__Final_

TOEFL_Class_2__Final_ - DANH SCH IM THI TH TOEFL LP N TIN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DANH SÁCH ĐI M THI TH TOEFL L P TIÊN TI N 1 STT H và tên Listening Structure Reading Đi m t ng Đi m g c Đi m g c Đi m g c 1 Tr n Vi t Anh 0 2 Nguy n Tu n C ng ườ 0 3 Ph m Đ c Dũng 0 4 Nguy n Th Đ c ế 0 5 Tr n Th Nguy t H ng 0 6 Nguy n Văn H i 0 7 Nguy n Th Hoa 0 8 Vũ Đăng Huy 0 9 Ma Thu Lan 0 10 Nguy n Tu n Linh 0 11 Hoàng Th Thùy Linh 0 12 Ph m Ng c Linh 0 13 Nguy n Văn L c 0 14 Nguy n Văn Nam 0 15 Nguy n Hoài Nam 0 16 Tr n Th Nhung 0 17 Vũ Th H ng Nhung 0 18 Nguy n H u Quân 0 19 Tr n Nh t Tân 0 20 Tr ng Th Ph ng Th o ươ ươ 0 21 Nguy n Th Ph ng Th o ươ 0 22 Vũ Minh Th ng 0 23 Đinh Đ c Thi n 0 24 Nguy n Xuân Tùng 0 25 Nguy n Th Ph ng Trang ươ 0 à y s i Đi m chuy n đ i Đi m chuy n đ i Đi m chuy n đ i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DANH SÁCH ĐI M THI TH TOEFL - ADVANCED CLASS 2 STT H và tên Ngày sinh Listening Structure Reading Đi m t ng Đi m g c Đi m g c Đi m g c 1 Nông Th Quỳnh Anh 15 41 24 48 30 48 457 2 Tr n Th Ph ng Anh ươ 18 43 31 55 33 50 493 3 Chu Th Ng c Bích 17 42 32 56 16 36 447 4 Hoàng M nh C ng ườ 23 47 32 56 34 51 513 5 Ph m Quang Đoàn 27 49 31 55 30 48 507 6 Hoàng Th H ng 14 37 31 55 27 46 460 7 Nguy n Th Thu H ng 27 49 28 52 23 43 480 8 Nguy
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

TOEFL_Class_2__Final_ - DANH SCH IM THI TH TOEFL LP N TIN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online