{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong7.3 - o th 7.3 Bieu dien o th va s ang cau Tai lieu...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà thò vaø söï ñaúng 1 Ñoà thò 7.3. Bieåu dieãn ñoà thò vaø söï ñaúng caáu Taøi lieäu naøy ñöôïc soaïn theo saùch Toaùn hoïc rôøi raïc öùng duïng trong tin hoïc , K. H. Rosen, ngöôøi dòch: Phaïm Vaên Thieàu vaø Ñaëng Höõu Thònh, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø kyõ thuaät, 1998. Taøi lieäu löu haønh noäi boä
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà thò vaø söï ñaúng 2 Bieåu dieãn ñoà thò Ví duï 1. Duøng danh saùch lieàn keà ñeå moâ taû ñoà thò ñôn: lieät keâ taát caû caùc ñænh lieàn keà vôùi moãi ñænh cuûa ñoà thò. a e d b c a b c d e Ñænh Ñænh lieàn keà b , c , e a a , d , e c , e a , c , d
Image of page 2
12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà thò vaø söï ñaúng 3 Bieåu dieãn ñoà thò Ví duï 2. Bieåu dieãn ñoà thò coù höôùng: lieät keâ taát caû caùc ñænh cuoái cuûa caùc cung xuaát phaùt töø moãi ñænh cuûa ñoà thò. a e d b c a b c d e Ñænh ñaàu Ñænh cuoái b , c , d , e b , d a , c , e b , c , d
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà thò vaø söï ñaúng 4 Ma traän lieàn keà Bieåu dieãn ñoà thò baèng ma traän: Ma traän lieàn keà. Cho G = ( V , E ) laø ñoà thò ñôn coù n ñænh, caùc ñænh cuûa G laø v 1 , v 2 ,…, v n . Ma traän lieàn keà A hay A G cuûa G laø ma traän khoâng- moät (0-1) caáp n × n coù phaàn töû haøng i coät j laø a ij baèng ° 1 neáu v i vaø v j lieàn keà nhau, ° 0 neáu chuùng khoâng ñöôïc noái vôùi nhau. Nhaän xeùt: Ma traän lieàn keà cuûa moät ñoà thò tuyø thuoäc vaøo thöù töï lieät keâ caùc ñænh. Ma traän lieàn keà cuûa moät ñoà thò ñôn laø ñoái xöùng. Ñoà thò ñôn khoâng coù khuyeân neân a ii = 0 vôùi i = 1, 2,…, n .
Image of page 4
12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà thò vaø söï ñaúng 5 Ma traän lieàn keà Bieåu dieãn ñoà thò baèng ma traän: Ma traän lieàn keà. Ví duï 3. Caùc ñænh ñöôïc saép xeáp theo thöù töï: a , b , c , d . a d c b 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà thò vaø söï ñaúng 6 Ma traän lieàn keà Ví duï 4. Cho ma traän lieàn keà vôùi thöù töï caùc ñænh laø a , b , c , d . Veõ ñoà thò töông öùng.
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern