chuong7.3 - 7.3 Bieåu dieãn ñoà 1 Ñoà thò 7.3 Bieåu...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà 1 Ñoà thò 7.3. Bieåu dieãn ñoà thò vaø söï ñaúng caáu Taøi lieäu naøy ñöôïc soaïn theo saùch Toaùn hoïc rôøi raïc öùng duïng trong tin hoïc , K. H. Rosen, ngöôøi dòch: Phaïm Vaên Thieàu vaø Ñaëng Höõu Thònh, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø kyõ thuaät, 1998. Taøi lieäu löu haønh noäi boä 12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà 2 Bieåu dieãn ñoà thò – Ví duï 1. Duøng danh saùch lieàn keà ñeå moâ taû ñoà thò ñôn: lieät keâ taát caû caùc ñænh lieàn keà vôùi moãi ñænh cuûa ñoà thò. a e d b c a b c d e Ñænh Ñænh lieàn keà b , c , e a a , d , e c , e a , c , d 12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà 3 Bieåu dieãn ñoà thò – Ví duï 2. Bieåu dieãn ñoà thò coù höôùng: lieät keâ taát caû caùc ñænh cuoái cuûa caùc cung xuaát phaùt töø moãi ñænh cuûa ñoà thò. a e d b c a b c d e Ñænh ñaàu Ñænh cuoái b , c , d , e b , d a , c , e b , c , d 12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà 4 Ma traän lieàn keà • Bieåu dieãn ñoà thò baèng ma traän: Ma traän lieàn keà. Cho G = ( V , E ) laø ñoà thò ñôn coù n ñænh, caùc ñænh cuûa G laø v 1 , v 2 ,…, v n . • Ma traän lieàn keà A hay A G cuûa G laø ma traän khoâng- moät (0-1) caáp n × n coù phaàn töû haøng i coät j laø a ij baèng ° 1 neáu v i vaø v j lieàn keà nhau, ° 0 neáu chuùng khoâng ñöôïc noái vôùi nhau. • Nhaän xeùt: – Ma traän lieàn keà cuûa moät ñoà thò tuyø thuoäc vaøo thöù töï lieät keâ caùc ñænh. – Ma traän lieàn keà cuûa moät ñoà thò ñôn laø ñoái xöùng. Ñoà thò ñôn khoâng coù khuyeân neân a ii = 0 vôùi i = 1, 2,…, n . 12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà 5 Ma traän lieàn keà • Bieåu dieãn ñoà thò baèng ma traän: Ma traän lieàn keà. – Ví duï 3. Caùc ñænh ñöôïc saép xeáp theo thöù töï: a , b , c , d . a d c b 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 12/07/11 7.3. Bieåu dieãn ñoà 6 Ma traän lieàn keà – Ví duï 4. Cho ma traän lieàn keà vôùi thöù töï caùc ñænh laø a , b , c , d . Veõ ñoà thò töông öùng....
View Full Document

Page1 / 21

chuong7.3 - 7.3 Bieåu dieãn ñoà 1 Ñoà thò 7.3 Bieåu...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online